Klintkajen - Elverksgatan (nr 1070)

Sökanden, arrendatorn till hamnområdet, anhåller om stadsplaneändring för infart från Elverksgatan till Klintkajens kajområde med syfte att få en infart från Elverksgatan över kajområdet till det underjordiska garaget som planeras på tomt Västra Klinten-16-3. Infarten skulle dras i nordsydlig riktning ca 100 m längs tomten Västra Klinten-16-3 tomtgräns i enlighet med bilaga A. Motivet är att skapa ett optimalt trafikflöde för tomt Västra Klinten-16-3 och en permanent infart till kajområdet för den framtida utvecklingen av området.

Stadsplaneförslaget är framlagt till påseende på stadsarkitektkansliet under tiden02.05 - 16.05.2016. Eventuella anmärkningar mot förslaget bör senast den 16.05.2016 kl.15.00 inlämnas till Mariehamns stad, PB 5, 22101 Mariehamn.

PLANEPROCESSEN

Stadsarkitekt - Utställd 14 dag - Stadsarkitekt - I kraft efter 30 dag

Under utställningstiden kan synpunkter ges på planförslaget i form av en anmärkning.
Utställning av planförslag kungörs i de lokala tidningarna samt på stadens hemsida.
Anmärkning riktas till stadsarkitektkansliet.

Sidan uppdaterades