Lindstigen 1 B (nr 1068)

Sökanden anhåller om ändring av stadsplanen så att planerat byggnadspro-jekt kan realiseras; önskad markanvändning möjliggör ett bostadshus med 3-5 lägenheter samt en kontorsdel där andelen kontor av byggnadsrätten ändras från 1/5 till 1/3, höjd byggnadsrätt till exploateringstalet 0.35, bygg-nadsytan anpassas till projektet, bostadshus i II våningar och att bostadshu-set utformas i enlighet med bifogade skisser. Bifogade skisser har i huvud-sak bibehållit samma byggnadskaraktär som i gällande stadsplan. Motiveringen är att för att kunna bedriva den planerade verksamheten be-hövs en utökad kontorsyta samt möjliggöra en funktionell dubbelsidig par-kering för både boende, besökare och personal.

Stadsplaneförslaget är framlagt till påseende på stadsarkitektkansliet under tiden 01.02 - 15.02 2016. Eventuella anmärkningar mot förslaget bör senast den 15.02.2016 kl.15.00 inlämnas till Mariehamns stad, PB 5, 22101 Mariehamn.

PLANEPROCESSEN

Stadsarkitekt - Utställd 14 dag - Stadsarkitekt - I kraft efter 30 dag

Under utställningstiden kan synpunkter ges på planförslaget i form av en anmärkning.
Utställning av planförslag kungörs i de lokala tidningarna samt på stadens hemsida.
Anmärkning riktas till stadsarkitektkansliet.

Sidan uppdaterades