Karlbergsvägen 5 (Stplnr 1063)

Markägaren önskar att byggnadsrätten höjs så att den motsvarar exploateringstalet 0.6 och att tomtens markanvändning möjliggör industri- och lagerbyggnader samt livsmedelsindustri, att byggnader får byggas i II våningar samt att byggnaderna får utformas som befintlig byggnad vad gäller tak.

PLANEPROCESSEN

Stadsutvecklingsnämnd - Stadsstyrelse - Utställd 30 d - Fullmäktige - I kraft efter 30 d

Stadsplaneförslaget är framlagt till påseende på stadskansliet under tiden 21.09 - 21.10. 2015. Eventuella anmärkningar mot förslaget bör senast 21.10. 2015 kl. 15.00 inlämnas till Mariehamns stad, PB 5, 22101 Mariehamn.

Under utställningstiden kan synpunkter ges på planförslaget i form av en anmärkning.
Utställning av planförslag kungörs i de lokala tidningarna samt på stadens hemsida.
Anmärkning riktas till stadskansliet.

Sidan uppdaterades