Sveden (1054)

Staden har påbörjat en ändring av stadsplan för 118 tomter i stadsdelen Sveden.

Utgångspunkt för planändringen och stadens målsättning är att riktlinjerna i generalplanen för Mariehamn följs och att så långt som möjligt bevara områdets karaktär. Det innebär att byggnadsrätt i gällande stadsplaner kvarstår, att outnyttjad byggnadsrätt används så att påverkan på områdets karaktär begränsas, att bevarandet av för området viktiga byggnader möjliggörs, att gaturummets karaktär bevaras, att mätta tomter på parkmark utgår, att nya tomter om möjligt tas fram samt att parkområdet mot Ålandsvägen och Lindan reserveras som en allmän tomt för stadens behov.

Samrådsmöte hölls den 5.10.2016.
Informationstillfälle för fastighetsägarna inom planområdet hölls den 11.10.2018.

PLANEPROCESSEN

 Stadsplaneförslaget är framlagt till påseende i stadskansliet under tiden 19.11 – 19.12.2018. Eventuella anmärkningar mot förslaget bör inlämnas senast den 19.12.2018 kl. 15.00 till Mariehamns stad, PB 5, 22100 Mariehamn eller till stadsarkitektkansliet@mariehamn.ax. Planförslaget är även tillgängligt på stadsarkitektkansliet och på stadsbiblioteket.

SUN - STDS - Utställd 30 d - STFGE - I kraft efter 30 d

Under utställningstiden kan synpunkter ges på planförslaget i form av en anmärkning.
Utställning av planförslag kungörs i de lokala tidningarna samt på stadens hemsida.
Anmärkning riktas till staden.

Sidan uppdaterades