Skötbåtsvägen 8 (1089)

Sökanden anhåller om en stadsplaneändring så att tomten i gällande stadsplan anpassas till generalplanen och antingen kvarstår som en tomt eller delas till två, att markanvändningen kvarstår som BE eller ändras till BER och att byggnadsrätten höjs till maximalt utgående från generalplanens förutsättningar samt att antalet våningar är två.

Planförslaget innebär bl.a. att tomten delas till två tomter, markanvändningen moderniseras, byggnadsrätten höjs i enlighet med vad generalplanen stipulerar, byggnadsytorna justeras, att antalet våningar ändras och att planbestämmelserna moderniseras så att anpassning till villaområdets karaktär stöds.
Planförslaget avviker inte från generalplanen.
Planändringen bedöms inte ha större verkan varför inte samråd arrangeras.

Stadsplaneförslaget är framlagt till påseende på stadsarkitektkansliet under tiden den 6-20.11.2017. Eventuella anmärkningar mot förslaget bör senast den 20.11.2017 kl. 15.00 inlämnas till Mariehamns stad, PB 5, 22101 Mariehamn eller till stadsarkitektkansliet@mariehamn.ax.

PLANPROCESSEN

STARK-Utställd 14 d-STARK-I kraft efter 30 d

Under utställningstiden kan synpunkter ges på planförslaget i form av en anmärkning. Utställning av planförslag kungörs i de lokala tidningarna samt på stadens hemsida. Anmärkning riktas till stadskansliet.

 

 

 

Sidan uppdaterades