Torggatan 4 (1115)

Sökanden anhåller om en stadsplaneändring för att ändra markanvändningen, höja byggnadsrätten, ändra byggnadsytor och antal våningar.

Planförslaget innebär bl.a. att markanvändningen moderniseras, byggnadsrätten höjs, byggnadsytorna och att antalet våningar ändras.

Den till staden inlämnade ansökan om planändring avviker inte från generalplanen eller från utkastet till delgeneralplan för Mariehamns centrum. Byggnadsrättsökningen är större än 200 m² våningsyta, vilket innebär att ärendet behandlas som en komplicerad planprocess. Då ändringen är stor i jämförelse med gällande plan arrangeras ett samråd.

Planändringen bedöms ha större inverkan, vilket innebär att stadsutvecklingsnämnden arrangerar ett samrådsmöte.

PLANPROCESSEN

SUN - STDS - Utställd 30 d - STFGE - I kraft efter 30 d

Sidan uppdaterades