Strandgatan 27 (1111)

Planförslaget innebär att bilplatsnormen ändras.

Planförslaget avviker från generalplanens intentioner vad gäller markanvändning och exploateringstal. Då avvikelserna godkänts vid behandlingen av gällande stadsplan behandlas den nu aktuella planändringen som en enkel planprocess.
Planändringen bedöms i jämförelse med gällande plan ha ringa inverkan, vilket innebär att samråd inte arrangeras.

Stadsplaneförslaget har varit framlagt till påseende i stadsarkitektkansliet under tiden 10-24.6.2019. Ingen anmärkning har inlämnats.

PLANPROCESSEN

STARK - Utställd 14 d - STARK - I kraft efter 30 d

Stadsarkitekten har godkänt planförslaget den 24.6.2019 § 8.
Besvär mot planförslaget under besvärstiden riktas till Ålands Förvaltningsdomstol.

 

 

 

Sidan uppdaterades