Österhamn (1100)

Sedan år 2012 har staden arbetat med att ta fram en stadsplaneändring för att få ett helhetsgrepp om området från Ångbåtsbryggan till Sjökvarteret. Syftet är att bana väg för upprustning av området som skulle göra det mer attraktivt som besöks- och rekreationsmål.

Stadsutvecklingsnämnden har den 20 augusti 2018 omfattat utvecklingsplanen för området mellan MSF och Sjökvarteret som underlag för stadsplaneändring för området.

Planförslaget bör vara relativt öppen med användning av de olika ytorna för att i genomförandeskedet kunna lösa hur utrymmen för olika strandaktivitet utformas och för vilka grupper de kommer att riktas.

Planändringen bedöms fylla kriterierna för en komplicerad planprocess d.v.s. planområdet behandlar ett större område av allmänt intresse inom och i närheten av absoluta centrum. Planändringen bedöms inte ha större inverkan vilket innebär att samråd inte arrangeras.

Efter att planförslaget behandlats av stadsstyrelsen inför stadsfullmäktige ställs förslaget ut i 30 dagar.

PLANPROCESSEN

Stadsplaneförslaget är framlagt till påseende i stadskansliet under tiden 14.5 – 13.6.2019. Eventuella anmärkningar mot förslaget bör inlämnas senast den 13.6.2019 kl. 15.00 till Mariehamns stad, PB 5, 22100 Mariehamn eller till stadsarkitektkansliet@mariehamn.ax . Planförslaget är även tillgängligt på stadsbiblioteket.

SUN - STDS - Utställd 30 d - STFGE - I kraft efter 30 d

 Under utställningstiden kan synpunkter ges på planförslaget i form av en anmärkning. Utställning av planförslag kungörs i de lokala tidningarna samt på stadens hemsida. Anmärkning riktas till stadsarkitektkansliet.

Sidan uppdaterades