Kasberget kvarter 9 (1098)

Staden initierar en planändring för att ändra bostadsvåningshustomter till egnahems-, parhus och radhustomter.

Staden har tagit fram tre olika markanvändningsalternativ.
Ett stadsplaneutkast kommer att tas fram utgående från det valda markanvändningsalternativet som kommer att bearbetas vidare.

Planärendet innebär en betydande förändring jämfört med gällande stadsplan vilket innebär att ett samrådsförfarande under beredningsskedet är ändamålsenligt.
Efter att planförslaget behandlats av stadsstyrelsen inför stadsfullmäktige ställs förslaget ut i 30 dagar.

PLANPROCESSEN

SUN - STDS - Utställd 30 d - STFGE - I kraft efter 30  d

 

 

Sidan uppdaterades