Köpmansgatan 4 och 6 (1097)

Sökandena anhåller om en stadsplaneändring för att höja byggnadsrätten, ändra byggnadsytor och antal våningar.

Planutkastet innebär bl.a. att byggnadsrätten höjs samt att markanvändningen,  byggnadsytorna och antalet våningar ändras. Till planförslagsskedet införs bestämmelser, utformningsplan och planbeskrivning.

Den till staden inlämnade ansökan om planändring avviker inte från generalplanen men byggnadsrättsökningen är större än 200 m² våningsyta, vilket innebär att ärendet behandlas som en komplicerad planprocess. Då ändringen är stor i jämförelse med gällande plan arrangeras ett samråd.

Samrådsmöte hölls den 28 maj med information om planutkastet och beredningsmaterialet.

PLANPROCESSEN

Under utställningstiden inkom inte anmärkningar. Stadsfullmäktige har antagit planförslaget 112 §, 28.8.2018.

Besvär mot planförslaget under besvärstiden riktas till Ålands Förvaltningsdomstol.

SUN - STDS - Utställd 30 d - STFGE - I kraft efter 30 d

 

 

 

 

Sidan uppdaterades