Köpmansgatan 4 och 6 (1097)

Sökandena anhåller om en stadsplaneändring för att höja byggnadsrätten, ändra byggnadsytor och antal våningar.

Planutkastet innebär bl.a. att byggnadsrätten höjs samt att markanvändningen,  byggnadsytorna och antalet våningar ändras. Till planförslagsskedet införs bestämmelser, utformningsplan och planbeskrivning.

Den till staden inlämnade ansökan om planändring avviker inte från generalplanen men byggnadsrättsökningen är större än 200 m² våningsyta, vilket innebär att ärendet behandlas som en komplicerad planprocess. Då ändringen är stor i jämförelse med gällande plan arrangeras ett samråd.

Samrådsmöte hölls den 28 maj med information om planutkastet och beredningsmaterialet.

PLANPROCESSEN

Stadsplaneförslaget är framlagt till påseende i stadsarkitektkansliet under tiden 2.7 – 1.8.2018. Eventuella anmärkningar mot förslaget bör inlämnas senast den 1.8.2018 kl. 15.00 till Mariehamns stad, PB 5, 22100 Mariehamn eller till stadsarkitektkansliet@mariehamn.ax . Planförslaget är även tillgängligt på stadsbiblioteket.

SUN - STDS - Utställd 30 d - STFGE - I kraft efter 30 d

 

 

 

 

Sidan uppdaterades