Köpmansgatan 4 och 6 (1097)

Sökandena anhåller om en stadsplaneändring för att höja byggnadsrätten, ändra byggnadsytor och antal våningar.

Planutkastet innebär bl.a. att byggnadsrätten höjs samt att markanvändningen,  byggnadsytorna och antalet våningar ändras. Till planförslagsskedet införs bestämmelser, utformningsplan och planbeskrivning.

Den till staden inlämnade ansökan om planändring avviker inte från generalplanen men byggnadsrättsökningen är större än 200 m² våningsyta, vilket innebär att ärendet behandlas som en komplicerad planprocess. Då ändringen är stor i jämförelse med gällande plan arrangeras ett samråd.

Vid samrådsmötet måndagen den 28 maj kl 18.00 i stadshusets foajé informeras om planutkastet och beredningsmaterialet. Synpunkter gällande ärendet lämnas skriftligen eller muntligen senast den 4 juni 2018 kl 15.00 till stadsarkitektkansliet, PB 5, 22101 Mariehamn eller till stadsarkitektkansliet@mariehamn.ax.
I den fortsatta beredningen redovisas synpunkterna.
Ärendeberedning och bilagor finns tillgängliga på stadsarkitektkansliet.

PLANPROCESSEN

SUN - STDS - Utställd 30 d - STFGE - I kraft efter 30 d

 

 

 

 

Sidan uppdaterades