Hotell Adlon (1096)

Sökandena anhåller om en stadsplaneändring så att markanvändningen blir mer flexibel och möjliggör kontorsverksamhet.

Planförslaget innebär bl.a. att markanvändningen kompletteras och moderniseras, antalet våningar höjs och planbestämmelserna förnyas.

Den till staden inlämnade ansökan om planändring avviker inte från generalplanen vilket innebär att ärendet behandlas som en enkel planprocess. Planändringen bedöms inte ha större inverkan och samråd arrangeras därför inte.

Stadsplaneförslaget är framlagt till påseende i stadsarkitektkansliet under tiden 14 – 28.5.2018. Eventuella anmärkningar mot förslaget bör inlämnas senast den 28.5.2018 kl. 15.00 till Mariehamns stad, PB 5, 22100 Mariehamn eller till stadsarkitektkansliet@mariehamn.ax . Planförslaget är även tillgängligt på stadsbiblioteket.

PLANPROCESSEN

STARK - Utställd 14 d - STARK - I kraft efter 30 d

Sidan uppdaterades