Lökskärsvägen (1095)

Sökandena anhåller om en stadsplaneändring för att utvidga tomten norrut med syfte att möjliggöra en nödvändig utvidgning av uteställverk.

Planförslaget innebär bl.a. att tomten förstoras norrut, markanvändningen moderniseras samt att byggnadsrätt, byggnadsyta och antal våningar för befintlig byggnad införs.

Den till staden inlämnade ansökan om planändring avviker från generalplanen vad gäller markanvändning och således behandlas ärendet som en komplex planprocess.
Planändringen bedöms inte ha större inverkan vilket innebär att samråd inte arrangeras.

Stadsplaneförslaget är framlagt till påseende i stadsarkitektkansliet under tiden 04.6 – 4.7.2018. Eventuella anmärkningar mot förslaget bör inlämnas senast den 4.7.2018 kl. 15.00 till Mariehamns stad, PB 5, 22100 Mariehamn eller till stadsarkitektkansliet@mariehamn.ax . Planförslaget är även tillgängligt på stadsbiblioteket.

PLANPROCESSEN

SUN - STDS - Utställd 30 d - STFGE - I kraft efter 30 d

 

 

Sidan uppdaterades