Östra Esplanadgatan 8 (1093)

Sökandena anhåller om en stadsplaneändring så att tomterna nr 29 och 30 sammanslås, att befintligt bostadshus K-märks och att tillkommande byggnadsrätt samt byggnadsytor anpassas för två nya bostadshus i två våningar enligt inlämnat skissmaterial.

Planförslaget innebär bl.a. att tomterna nr 29 och 30 sammanslås, att befintligt bostadshus K-märks samt att markanvändningen, byggnadsrätten och byggnadsytorna ändras.

Den till staden inlämnade ansökan om planändring avviker inte från generalplanen.
K-märkning av byggnad beslutas av fullmäktige och således behandlas ärendet som en kompliceras planprocess. Planändringen bedöms inte ha större inverkan vilket innebär att samråd inte arrangeras.

PLANPROCESSEN

Stadsplaneförslaget är framlagt till påseende i stadsarkitektkansliet under tiden 21.5 – 20.6.2018. Eventuella anmärkningar mot förslaget bör inlämnas senast den 20.6.2018 kl. 15.00 till Mariehamns stad, PB 5, 22100 Mariehamn eller till stadsarkitektkansliet@mariehamn.ax . Planförslaget är även tillgängligt på stadsbiblioteket.

SUN - STDS - Utställd 30 d - STFGE - I kraft efter 30 d

Under utställningstiden kan synpunkter ges på planförslaget i form av en anmärkning. Utställning av planförslag kungörs i de lokala tidningarna samt på stadens hemsida. Anmärkning riktas till stadsarkitektkansliet.

 

 

Sidan uppdaterades