Ljungvägen (1092)

Sökanden anhåller om en stadsplaneändring så att markanvändningen ändras för att möjliggöra studerandebostäder.

Planförslaget innebär bl.a. att ändra markanvändningen och modernisera planbestämmelserna samt komplettera normer och bestämmelser för bilplatser och friyta för ungdoms- och studerandebostäder. Byggnadsrätt, byggnadsyta och antal våningar kvarstår som i gällande plan.
Planförslaget avviker inte från generalplanen.
Planändringen bedöms inte ha större verkan varför inte samråd arrangeras.

Under utställningstiden inkom inte anmärkningar. Stadsarkitekten har godkänt planförslaget. Besvär mot planförslaget under besvärstiden riktas till Ålands Förvaltningsdomstol.

STARK - Utställd 14 d - STARK - I kraft efter 30 d

 

 

Sidan uppdaterades