Ålandsvägen 57 (1091)

Sökandena anhåller om en stadsplaneändring för att höja byggnadsrätten, ändra byggnadsytor och antal våningar.

Planutkastet innebär bl.a. att markanvändningen ändras, byggnadsrätten höjs, byggnadsytorna och att antalet våningar ändras. Till planförslagsskedet införs bestämmelser och planbeskrivning.

Den till staden inlämnade ansökan om planändring avviker inte från generalplanen men byggnadsrättsökningen är större än 200 m2 våningsyta varför ärendet behandlas som en kompliceras planprocess. Då ändringen är stor i jämförelse till gällande plan arrangeras ett samråd.

Vid samrådsmötet måndagen den 19 mars kl. 18.00 i stadshusets foajé informeras om planutkastet och beredningsmaterialet. Synpunkter gällande ärendet lämnas skriftligen eller muntligen senast den 3 april 2018 kl. 15.00 till stadsarkitektkansliet, PB 5, 22101 Mariehamn eller till stadsarkitektkansliet@)mariehamn.ax
I den fortsatta beredningen redovisas synpunkterna.
Ärendeberedning och bilagor finns även tillgängliga på stadsarkitektkansliet.

SUN - STDS - Utställd 30 d - STFGE - I kraft efter 30 d

 

Sidan uppdaterades