Övernäs skola (1088)

Sökandena anhåller om en stadsplaneändring så att markanvändningen ändras för att möjliggöra daghemsverksamhet. Planförslaget innebär bl.a. att markanvändningen kompletteras och planbestämmelserna moderniseras. Dessutom utökas den externa K-märkningen något och interiör K-märkning införs för Övernäs skola.

Den till staden inlämnade ansökan om planändring avviker inte från generalplanen vilket innebär att ärendet behandlas som en enkel planprocess. Planändringen bedöms inte ha större inverkan och samråd arrangeras därmed inte.

Stadsplaneförslaget är framlagt till påseende i stadsarkitektkansliet under tiden 27.8-10.9.2018. Eventuella anmärkningar mot förslaget bör inlämnas senast den 10.9.2018 kl. 15.00 till Mariehamns stad, PB 5, 22100 Mariehamn eller till stadsarkitektkansliet@mariehamn.ax . Planförslaget är även tillgängligt på stadsbiblioteket.

SUN - STARK - Utställd 14 d - STARK - I kraft efter 30 d

 

 

 

Sidan uppdaterades