Strandgatan 3, Servicegatan 2 och 4 (1086)

Sökandena anhåller om en stadsplaneändring för att sammanslå tomterna, ändra byggnadsytorna och antal våningar samt utöka byggnadsrätten.

Planutkastet innebär bl.a. tomterna sammanslås, markanvändningen ändras, byggnadsrätten höjs, byggnadsytorna ändras och att antalet våningar höjs.
Planutkastet följer generalplanen vad gäller markanvändning och avviker vad gäller byggnadsrätt och antal våningar. Planändringen bedöms ha större verkan varför stadsutvecklingsnämnden arrangerar ett samrådsmöte.

Samrådsmöte arrangeras torsdagen den 28 september 2017 kl 18 i stadshuset, festsalen. Synpunkter gällande ärendet lämnas skriftligt eller muntligt senast den 12 oktober 2017 kl 15 till Stadsarkitektkansliet, PB 5, 22100 Mariehamn eller till stadsarkitektkansliet@mariehamn.ax. I den fortsatta beredningen redovisas synpunterna.

SUN - STDS - Utställd 30 d - STFGE - I kraft efter 30 d

Sidan uppdaterades