Strandgatan 3, Servicegatan 2 och 4 (1086)

Sökandena anhåller om en stadsplaneändring för att sammanslå tomterna, ändra byggnadsytorna och antal våningar samt utöka byggnadsrätten.

Planförslaget innebär bl.a. tomterna sammanslås, markanvändningen ändras, byggnadsrätten höjs, byggnadsytorna ändras, att antalet våningar höjs och en byggnad K-märks. Planförslaget följer generalplanen vad gäller markanvändning och avviker vad gäller byggnadsrätt och antal våningar.

Planändringen bedöms ha större verkan varför stadsutvecklingsnämnden arrangerar ett samrådsmöte. Samråd hölls 28.9 – 12.10.2017.

Stadsplaneförslaget är framlagt till påseende i stadsarkitektkansliet under tiden 5.3 - 4.4.2018. Eventuella anmärkningar mot förslaget bör inlämnas senast den 4.4.2018 kl. 15.00 till Mariehamns stad, PB 5, 22101 Mariehamn eller till stadsarkitektkansliet@mariehamn.ax. Planförslaget är även tillgängligt på stadsbiblioteket.

SUN - STDS - Utställd 30 d - STFGE - I kraft efter 30 d

 

Sidan uppdaterades