Gatuarbete och trafikavstängning

Här hittar du information om aktuella gatuarbeten i Mariehamn och vad som gäller om du behöver stänga av vägar för trafik.

Tillfälliga avstängningar och förändringar i trafik som staden planerar informerar vi om bland nyheterna på hemsidan.

Stänga av vägar som privatperson eller företagare

Om du behöver stänga av eller på annat sätt dirigera om trafik, då är du skyldig att försäkra dig om att arrangemanget är tillräckligt och korrekt utfört i enlighet med gällande regler och bestämmelser. Det gäller för alla typer av skyltningar och trafikledningsarrangemang på trottoarer, vägar och gator eller gång- och cykelbanor. För närmare information om regler och bestämmelser, vänligen ta kontakt med projektchefen på markenheten.

Du kan även hyra avstängningsmaterial som t.ex. skyltar, trafikbockar och blinkfyrar från oss. Kontakta projektchefen tfn 531 560 för prisuppgifter. 

Arbetsprogram 2018

Gatubyggnad, vatten och avlopp, parker

Solvändan

 • Sanering av vatten och avlopp avslutat 2017, gatubyggnad slutförs under 2018

Ringvägen (adressnummer 70-66-68)

 • Sanering vatten och avlopps ledningar utfört 2017, gatan återställs 2018

Östernäsvägen, Alvägen – Genvägen

 •  Sanering VAD ledningar
 • Ombyggnad gc väg, ombyggnad av gata

Ålandsvägen etapp 2, avsnittet Köpmansgatan - Ålandsplan

 • Sanering och nybyggnad av vatten och avloppsledningar längs hela avsnittet,
 • Sanering och nybyggnad av el/tel och fiberledningar för hela avsnittet, delvis nya fjärrvärmeledningar
 • Gatuombyggnad av hela avsnittet, ny gatubelysning.

Havsgatan, ny gc väg, samt nytt VAD mellan Skillnadsgatan - Mariegatan

 •  Ny gc väg längs Havsgatans östra sida, från Västra Hamnens södra uppfart till Storagatan
 • Nybyggnad av vatten och avlopp i Havsgatan.

Berggatan, ny VAD och gatubyggnad

 •  Vatten och avlopp saneras, dagvatten nyanläggs
 • Gatan får ny överbyggnad och ny asfalt

Neptunigatan, ny gc väg Storagatan – Västra Skolgatan (fortsättning från 2017)

Övriga projekt:

 • Beskärning av Esplanadens lindar fortsätter även 2018 och fortgår ännu några år framöver.
 • Tillgänglighets program, förbättringar av främst övergångsställen
 • Lilla Holmen, förbättringar av tillgänglighet, renovering av anläggningar och broar
 • Asfaltåtgärder för gator och gc lederTrottoarrenoveringar
 • Ombyggnad av Servicegatan vid TB/St1
Sidan uppdaterades