Upphandling av utbildningstjänster gällande processkartläggning

Mariehamns stad begär in anbud för utbildningstjänst.

Föremål för upphandlingen

 • Utbildningstillfälle(n) i processkartläggning för den administrativa personalen (ca 20 personer) inom stadsledningens stads-, finans- och personalkansli.
 • Efter utbildningen ska personalen ha kunskapen att kartlägga processer, identifiera s.k. flaskhalsar, initiera och vidta förbättringsåtgärder samt kvalitetssäkra processer.
 • Utbildningen sker i Mariehamn på Åland, helst i oktober – november 2016.

Annonsering
Annonsering sker på Mariehamns stads hemsida på adressen http://www.mariehamn.ax/organisation-arbete/upphandling/aktuella

Upphandlande enhet
Mariehamns stad, personalkansliet

Upphandlingens värde
Upphandlingen understiger EU:s tröskelvärde enligt § 16 i upphandlingslagen.

Upphandlingsförfarande
Selektivt förfarande.
Som utvärderingsgrund tillämpas lägsta pris.

Krav på anbudsgivaren
Den som skall genomföra arbetet skall ha

 • Lämplig utbildning
 • Svenskspråkig
 • Erfarenhet av utbildning inom kommunala organisationer
 • Inspirerande och respektfull utbildare
 • Erfarenhet av utbildning i processkartläggning och –utveckling

Anbudsgivaren skall kunna styrka att kraven på anbudsgivaren är uppfyllda.

Anbudets innehåll
Anbudet skall innehålla

 • En beskrivning av upplägg för utbildningen
 • Förslag på datum då utbildningen genomförs
 • Presentation av utbildaren
 • Referenser från kommunala organisationer
 • Totalpris för utbildningen

Kontaktperson och frågor
Ritva Bergholm, personalchef, e-post ritva.bergholm@mariehamn.ax
Begäran om förtydligande eller komplettering av anbudsunderlaget skall ställas skriftligt. Begäran skall vara staden tillhanda senast 7.10.2016

Datum för när svar på frågor publiceras
Staden lämnar vid behov skriftligt förtydligande eller komplettering senast 12.10.2016 till alla som meddelat kontaktpersonen att de önskar ta del av sådant. Eventuella förtydliganden eller kompletteringar publiceras samtidigt på stadens hemsida.

Avtal
Ett bindande avtal mellan Mariehamns stad och vinnande leverantör sluts genom att avtal undertecknas av båda parten. Upphandlingsavtal kan undertecknas först efter 14 dagar då tidsfristen att lämna in yrkande på upphandlingsrättelse enligt upphandlingslagen eller rättelseyrkande enligt kommunallagen löpt ut.

Avtalsvillkor
Avtalet kommer att i prioritetsordning bygga på denna anbudsförfrågan och JYSE 2015 Tjänster samt det vinnande anbudet.

Adress till vilken anbud ska skickas
Anbudet, skrivet på svenska, skall vara märkt "process" och undertecknat av behörig företrädare för anbudsgivaren och anbudsgivaren skall vara bunden av sitt anbud i 30 dagar.

Mariehamns stad, personalchefen
Pb 5
AX-22101 Mariehamn

Sista datum för inlämnande av anbud
17.10.2016, kl. 15.00

Sidan uppdaterades