Upphandling av städmaterial, rengöringsmedel, hygienartiklar och mjukpapper

Mariehamns stad inbjuder härmed att lämna anbud på inköp av städmaterial med tillhörande service.

Beskrivning av upphandlingen

Leverantören ska ha dokumenterade resurser, kompetenser och erfarenheter att organisera och leverera produkter i enlighet med detta förfrågningsunderlag. Genom att lämna anbud till denna anbudsförfrågan godkänner anbudsgivaren samtliga villkor i anbudsförfrågan och dess bilagor. Andra villkor godkänns inte.

Angivna volymuppgifter baseras på tillgänglig statistik och uppskattningar som kan komma att såväl över- som underskridas under avtalsperioden. Leverantören skal dock leverera det faktiska behovet. 

Upphandlingens omfattning

Upphandling avser leverans av städmaterial, rengöringsmedel, hygienartiklar och mjukpapper till Mariehamns stads samtliga enheter.

Anbud kan komma att antas av en eller flera leverantörer då utvärderingen sker per varugrupp, enligt nedan: 

  1. Soppåsar och säckar
  2. Papper och hygien
  3. Städmaterial
  4. Disk- och tvättmedel

 Upphandlingsförfarande

Öppet förfarande. Upphandlingen är öppen för alla leverantörer som har tekniska och ekonomiska möjligheter att förverkliga för upphandlingen ställda krav.

Upphandlingen sker enligt upphandlingslagen för offentlig upphandling över EU:s tröskelvärde.

Upphandlingen publiceras i HILMA (www.hankintailmoitukset.fi) samt stadens hemsida (www.mariehamn.ax/organisation-arbete/upphandling/aktuella/).

 Sista anbudsdag

Anbud skall vara Mariehamns stads finanskansli tillhanda senast den 08.05.2017 klockan 14.00.

 Anbud med tillhörande bilagor skall skickas per post med rubrik ”STÄDMATERIAL” till Mariehamns stad, Finanskansliet, PB 5, 22101 Mariehamn. Anbud tas inte emot på annat sätt.

 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag

Anbudsgivare ska på eget initiativ hämta hem materialet. Samtliga upphandlingsdokument kommer att finnas tillgängliga för tändladdning/utskrift i databasen TED på adressen http://ted.europa.eu/ och i HILMA (www.hankintailmoitukset.fi), samt stadens hemsida (www.mariehamn.ax/organisation-arbete/upphandling/aktuella/.

 Förteckning över förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlaget omfattar: 

  • Anbudsförfrågan (detta dokument)
  • Bilaga 1 Specifikation av produkter – Prisbilliga
  • Bilaga 2 espd- request (XML-fil)
  • Bilaga 3 Kommersiella villkor för upphandlingen
  • Bilaga 4 Avtalsförslag
  • Eventuella kompletteringar till förfrågningsunderlaget – ”Frågor och svar”

Samtliga dokument/filer kommer finnas publicerade på Mariehamns stads hemsida (www.mariehamn.ax/organisation-arbete/upphandling/aktuella/.

 

Frågor och svar

Fråga 1:
Stycke 10 Leveranstid i kommersiella villkor innehåller motstridiga uppgifter. Där står att leveranstid är max fyra (7) vardagar från beställning. Vad avses fyra (4) eller sju (7) vardagar?

Svar:
Sju (7) vardagar.

Fråga 2:
Kan man lämna in offerten till Stadshusets Finanskansli?

Svar:
Nej.
Enligt anbudsförfrågan: Anbud med tillhörande bilagor skall skickas per post med rubrik "STÄDMATERIAL" till Mariehamns stad, Finanskansliet, PB 5, 22101 Mariehamn. Anbud tas inte emot på annat sätt.

Fråga 3:
Produktgrupp 3. Städmaterial och rengöringsmedel, position 42. Desinficerande rengöringsmedel, 1-3% peroxygen, sprayflaska, färdig lösning 750ml. Enligt offertförfrågan ska produkten vara anpassad till desinficerande rengöring. Så att ytornas rengöring och desinficering sker tidsbesparande i ett skede, ber vi er specificera, att det i offererade produkten även måste innehålla rengörande egenskap.

Svar:
Skallkrav för produkten enligt anbudsförfrågan.
Produkten kan innehålla rengörande egenskap men det är inte skallkrav.

Fråga 4:
Produktgrupp 3. Städmaterial och rengöringsmedel, position 35, 37, 40, Rengöringsmedel ekologiskt. Vi ber er specificera ekologiska kravet, t.ex. produkten ska vara växtbaserad och 100 % biologiskt nedbrytbar.

Svar:
Specificering för produktbeskrivning: Produkter ska vara 100 % biologiskt nedbrytbara. 

Fråga 5:
För handdesinfektionsmedel ber ni om minst 75 v-% alkohol. Menar ni vikt- eller volym-procent? En typisk alkoholhalt för desinfektionsmedel på marknaden är 70-74 vikt-%. Kan man erbjuda sådana desinfektionsmedel? 

Svar:
Handdesinfektionsmedel ska innehålla minst 75 volymprocent alkohol. Ja, man kan bjuda desinfektionsmedel med 70-74 vikt-% alkohol.

Fråga 6:
Erhålles bekräftelse om att ni erhållit offerten per post i tid?

Svar:
Nej.

Fråga 7:
I den europeiska upphandlings dokumentet del V: Vi förstår inte vad som menas, kan ni förtydliga detta?

Svar:
Om man svarar "ja" på den här punkten kan anbudsgivaren också beskriva till vilka delar kraven uppfylls. Anbudsgivaren uppger också om informationen om att kraven uppfylls finns tillgängliga elektroniskt. Om anbudsgivaren inte vet om informationen är tillgänglig elektroniskt kan punkten till den delen lämnas obesvarad.

Fråga 8:
När man skall fylla i text på följande dokument: PDF: Anbudsförfrågan (271,4 KB). Den verkar vara låst i PDF? Går inte att klicka och fylla i.

Svar:
Anbudsförfrågan får fyllas i förhand. En version av anbudsfrågan som går att fylla i elektroniskt har även lagts ut på hemsidan.

Fråga 9:
Mikrofiberduk för glasytor, kan det vara en annan storlek än 35x35?

Svar:
Ja. Mikrofiberduk för glasytor ska vara minst 35*35cm och kan vara också större.

Fråga 10:
Det finns inte sopsäckar på storlek 150l eller 200l med i anbudsförfrågan?

Svar:
Det saknades produkter på bilaga1 – specifikation av produkter – prisbilaga. Korrigeringsannons till HILMA skickades 19.4.2017 och korrigering gjordes till bilaga1, produktgrupp1 – soppåsar och –säckar samt personskydd: tillägg på position 14 och 15, sopsäckar 150l och 200l. Anbudstiden ökas till 15.5.2017 på grund av korrigering samt frågor tas emot till och med 26.4.2017.

Fråga 11:
I det europeiska upphandlingsdokumentet del V: Minskning av antalet kvalificerade anbudsgivare:
Fråga: Har ni som upphandlande enhet angett målet att begränsa antalet anbudssökande som ombes lämna anbud?

Svar:
Nej!

Fråga 12:
I det europeiska upphandlingsdokumentet del IV: Urvalskriterier
Citat från europeiska upphandlingsdokumentet: "Den ekonomiska aktören ska bara lämna information där de berörda urvalskriterierna krävs av den upphandlande myndigheten eller enheten i det berörda meddelandet eller i de upphandlingsdokument som avses i meddelandet."
Fråga: Har vi uppfattat instruktionerna rätt i upphandlingsdokumenten och meddelandet att vi inte skall fylla i uppgifter i del IV?

Svar:
Korrekt uppfattat. Anbudsgivare skall endast lämna efterfrågad information.

 

 

 

Sidan uppdaterades