Skolskjutsar HT 2016 - VT 2017

Mariehamns stad upphandlar skolskjutsar för grundskolorna för kommande skolår. Sista tid för inlämnande av anbud är torsdagen den 11.08.2016 kl. 15.00.

1. Allmänt om upphandlingen

1.1.    Beskrivning av upphandlingen och upphandlingens omfattning

Beställaren önskar skolskjutsar mellan:

a)    Ytternäs skola till  Övernäs skola tur och retur.
2 gånger i veckan under läsåret,  5 elever.

b)    Ytternäs skola till Strandnäs skola tur och retur.
2 gånger i veckan under läsåret. 6 elever.

c)    Strandnäs skola till Övernäs skola tur och retur.
3 gånger i veckan under läsåret. 5 elever.

d)    Strandnäs skola till Övernäs skola tur och retur.
2 gånger i veckan under läsåret. 4 elever.

De första transporterna behöver inledas den 18 augusti 2016.

För närmare information om exakt vilka dagar och tider som är aktuella vänligen kontakta Mikael Rosbäck i Strandnäs skola, Eva-Ekström Andersen i Övernäs och Anders Eriks-son i Ytternäs. De återkommer från sina semestrar den 8 augusti.

1.2.    Avtalstid

Avtalstiden utgör 17.8.2016 – 8.6.2017.

1.3.    Alternativa anbud och delanbud

Anbuden inbegärs på varje resa och pris ska anges på varje resa. Det anbud som har det lägsta priset totalt när resorna räknas ihop kommer att antas. Se punkt 6. Eventuella förbehåll mot villkor i denna anbudsförfrågan är inte heller tillåtet och anbud innehållande förbehåll eller andra villkor kommer inte att beaktas. Ingen förhandling sker efter inlämnat anbud.

2.    Form av upphandling

Upphandlingen genomförs i form av ett öppet förfarande.

3.    Krav på entreprenören

3.1.    Tillämplig lagstiftning och bestämmelser

Vid utförande av entreprenaden ska Entreprenören följa lagar och förordningar på Åland samt tillämpliga bestämmelser utfärdade av åländska myndigheter.

Beställaren vill även särskilt uppmärksamma entreprenören om landskapsförordningen om skolskjutsning (ÅFS 2008:140), landskapslagen om yrkesmässig trafik (ÅFS 1976:33), och landskapsförordningen om yrkesmässig trafik (ÅFS 2000:6)

3.2.    Tillstånd

Ifall entreprenören erhåller upphandlingen ska denne under avtalstiden inneha ett tillstånd att utöva näring på Åland, se 4 § i landskapslag (ÅFS 1996:47) om rätt att ut-öva näring. Intyg inlämnas på Beställarens begäran.

Entreprenören ska under avtalstiden även inneha ett trafiktillstånd för yrkesmässig trafik i landskapet Åland, se 2 § i landskapslagen om yrkesmässig trafik (ÅFS 1976:33). Trafiktillståndet skall bifogas anbudet.

Entreprenören ansvarar för att denne också innehar övriga behövliga tillstånd för att kunna utföra skolskjutsar. Entreprenören ska på Beställarens begäran inlämna behövliga tillstånd.

3.3.    Ansvar och försäkring

Entreprenören ansvarar för alla eventuella sak- och personskador som kan uppkomma vid utförande av skolskjutsarna. Entreprenören ska därför under hela avtalstiden inneha en giltig trafikförsäkring och en tillräcklig ansvarsförsäkring som täcker både sak- och personskador som kan uppkomma.

3.4.    Behövliga intyg och uppgifter

På Beställarens begäran ska Entreprenören uppvisa:

1.    en utredning som visar att anbudsgivaren är införd i förskottsuppbördsregistret och arbetsgivarregistret samt i registret över mervärdesskattskyldiga eller motsvarande från annat land;
2.    ett intyg över tecknande av pensionsförsäkringar samt över betalning av pensionsförsäkringsavgifter eller motsvarande från annat land; och
3.    en utredning om vilket kollektivavtal som ska tillämpas på arbetet eller om de centrala anställningsvillkoren för personalen.

Entreprenören ansvarar även för att eventuella underleverantörer har ovannämnda intyg och för att underleverantörerna uppfyller ovan ställda krav.

3.5.    Språkligt krav

I och med att landskapet Åland är enspråkigt svenskt ska entreprenören utföra de tjänster som omfattas av denna anbudsförfrågan på svenska.

4.    Entreprenörens personal

Entreprenören eller Entreprenörens personal som utför skolskjutsar ska ha gått en av landskapsregeringen godkänd utbildning för att få köra skolskjutsar, se 2 § 3 mom. landskapsförordningen om skolskjutsning (ÅFS 2008:140). Intyget skall bifogas anbudet.

5.    Tekniska krav på fordon

De fordon entreprenören planerar att använda skall åtminstone uppfylla kraven i land-skapsförordningen om skolskjutsning (ÅFS 2008:140).

6.    Pris

Priset som ska anges i anbudsförfrågan ska vara pris per resa

a)    Ytternäs skola till  Övernäs skola tur och retur. 2 gånger i veckan under läsåret,  5 elever.  Offererat pris ........

b)    Ytternäs skola till Strandnäs skola tur och retur. 2 gånger i veckan under läsåret. 6 elever. Offererat pris .........

c)    Strandnäs skola till Övernäs skola tur och retur. 3 gånger i veckan under läsåret. 5 elever. Offererat pris ..........

d)    Strandnäs  skola till Övernäs skola tur och retur. 2 gånger i veckan under läsåret. 4 elever. Offererat pris ...........

Priset som ges ska gälla hela avtalsperioden.

7.    Behandling och utvärdering av anbud

7.1.    Behandling av anbud

På inkomna anbud noteras datum. Alla anbud öppnas samtidigt efter det att anbudsfristen löpt ut. Öppningstillfället protokollförs.

Därefter görs en kontroll av de anbud som inlämnats. De anbud som lämnats in för sent eller inte uppfyller kraven i denna anbudsförfrågan beaktas inte.

7.2.    Utvärdering av anbud och kontraktsskrivning

Alla anbud som uppfyller de ställda kraven går vidare till fortsatt prövning. Urvalskrite-riet är lägsta priset totalt. 

8.    Inlämnande av anbud

Sista inlämningsdag och klockslag: Den 11.08.2016  kl. 15.00. Anbud som lämnats in för sent beaktas inte.

Inlämnande av anbud: Anbudet inlämnas per e-post till kjell.nilsson@mariehamn.ax eller till Mariehamns stad, PB 5, 22100 Mariehamn, i kuvert märkt bildningskansliet.

9.    Närmare upplysningar

Närmare upplysningar om anbudshandlingarna ges av:
Bildningsdirektör Kjell Nilsson.
Alla förfrågningar som rör anbudshandlingarna ska skickas per e-post till kjell.nilsson@mariehamn.ax

För närmare information om exakt vilka dagar och tider som är aktuella vänligen kontakta Mikael Rosbäck i Strandnäs skola tel. 531 340, Eva-Ekström Andersen i Övernäs tel. 531 370 och Anders Eriksson i Ytternäs tel. 531 360.
De återkommer från sina semestrar den 8 augusti.

Sidan uppdaterades