Skolskjutsar (språktaxi)

Bildningskansliet upphandlar skolskjutsar för läsåret 2017-2018. Sista inlämningsdag för anbud är 9 augusti 2017 kl. 15.00.

1.1. En allmän beskrivning av upphandlingen och upphandlingens omfattning
Beställaren önskar skolskjutsar mellan nedanstående skolor under läsåret.

a) Ytternäs skola till Strandnäs skola. 5 elever i åk 5 behöver åka 2 gånger i veckan tur/retur.

b) Ytternäs skola till Strandnäs skola. 6 elever i åk 6 behöver åka 2 gånger i veckan tur/retur.

c) Övernäs skola till Strandnäs skola. 1 elev i åk 5 behöver åka 2 gånger i veckan tur/retur.

d) Övernäs skola till Strandnäs skola. 3 elever i åk 6 behöver åka 2 gånger i veckan tur/retur.

e) Strandnäs skola till Övernäs skola. 4 elever i åk 8 behöver åka 2 gånger i veckan tur/retur.

De första transporterna behöver inledas den 21 augusti.

För närmare information om exakt vilka dagar och tider som är aktuella vänligen kontakta rektor Mikael Rosbäck i Strandnäs skola, rektor Anders Eriksson i Övernäs och skolsekreterare Gun Karlsson i Ytternäs. De återkommer från sina semestrar den 7 augusti.

1.2. Avtalstid
Avtalstiden utgör 21.8.2017 – 8.6.2018

1.3. Alternativa anbud och delanbud
Anbuden inbegärs på varje resa och pris ska anges på varje resa. Det anbud som har det lägsta priset totalt när resorna räknas ihop kommer att antas. Se punkt 6.

Eventuella förbehåll mot villkor i denna anbudsförfrågan är inte heller tillåtet och anbud innehållande förbehåll eller andra villkor kommer inte att beaktas. Ingen förhandling sker efter inlämnat anbud.

2. Form av upphandling
Upphandlingen genomförs i form av ett öppet förfarande.

3. Krav på entreprenören
3.1. Tillämplig lagstiftning och bestämmelser
Vid utförande av entreprenaden ska entreprenören följa lagar och förordningar på Åland samt tillämpliga bestämmelser utfärdade av åländska myndigheter.

Beställaren vill även särskilt uppmärksamma entreprenören om landskapsförordningen om skolskjutsning (ÅFS 2008:140), landskapslagen om yrkesmässig trafik (ÅFS 1976:33), och landskapsförordningen om yrkesmässig trafik (ÅFS 2000:6)

3.2. Tillstånd
Ifall entreprenören erhåller upphandlingen ska denne under avtalstiden inneha ett tillstånd att utöva näring på Åland, se 4 § i landskapslag (ÅFS 1996:47) om rätt att ut-öva näring. Intyg inlämnas på Beställarens begäran.

Entreprenören ska under avtalstiden även inneha ett trafiktillstånd för yrkesmässig trafik i landskapet Åland, se 2 § i landskapslagen om yrkesmässig trafik (ÅFS 1976:33). Trafiktillståndet skall bifogas anbudet.

Entreprenören ansvarar för att denne också innehar övriga behövliga tillstånd för att kunna utföra skolskjutsar. Entreprenören ska på Beställarens begäran inlämna behövliga tillstånd.

3.3. Ansvar och försäkring
Entreprenören ansvarar för alla eventuella sak- och personskador som kan uppkomma vid utförande av skolskjutsarna. Entreprenören ska därför under hela avtalstiden inneha en giltig trafikförsäkring och en tillräcklig ansvarsförsäkring som täcker både sak- och personskador som kan uppkomma.

3.4. Behövliga intyg och uppgifter
På Beställarens begäran skall entreprenören uppvisa:

1. en utredning som visar att anbudsgivaren är införd i förskottsuppbördsregistret och arbetsgivarregistret samt i registret över mervärdesskattskyl-diga eller motsvarande från annat land;
2. ett intyg över tecknande av pensionsförsäkringar samt över betalning av pensionsförsäkringsavgifter eller motsvarande från annat land; och
3. en utredning om vilket kollektivavtal som ska tillämpas på arbetet eller om de centrala anställningsvillkoren för personalen.

Entreprenören ansvarar även för att eventuella underleverantörer har ovannämnda intyg och för att underleverantörerna uppfyller ovan ställda krav.

3.5. Språkligt krav
I och med att landskapet Åland är enspråkigt svenskt ska entreprenören utföra de tjänster som omfattas av denna anbudsförfrågan på svenska.

4. Entreprenörens personal
Entreprenören eller Entreprenörens personal som utför skolskjutsar ska ha gått en av landskapsregeringen godkänd utbildning för att få köra skolskjutsar, se 2 § 3 mom. landskapsförordningen om skolskjutsning (ÅFS 2008:140). Intyget skall bifogas anbudet.

5. Tekniska krav på fordon
De fordon entreprenören planerar att använda skall åtminstone uppfylla kraven i land-skapsförordningen om skolskjutsning (ÅFS 2008:140).

6. Pris
Priset som ska anges i anbudsförfrågan ska vara pris per resa. OBS med en resa avses enkel resa mellan två skolor.

a) Ytternäs skola till Strandnäs skola. 5 elever i åk 5 behöver åka 2 gånger i veckan tur/retur.

b) Ytternäs skola till Strandnäs skola. 6 elever i åk 6 behöver åka 2 gånger i veckan tur/retur.

c) Övernäs skola till Strandnäs skola. 1 elev i åk 5 behöver åka 2 gånger i veckan tur/retur.

d) Övernäs skola till Strandnäs skola. 3 elever i åk 6 behöver åka 2 gånger i veckan tur/retur.

e) Strandnäs skola till Övernäs skola. 4 elever i åk 8 behöver åka 2 gånger i veckan tur/retur.

Priset som ges ska gälla hela avtalsperioden.

7. Behandling och utvärdering av anbud
7.1. Behandling av anbud
På inkomna anbud noteras datum. Alla anbud öppnas samtidigt efter det att anbudsfristen löpt ut. Öppningstillfället protokollförs.

Därefter görs en kontroll av de anbud som inlämnats. De anbud som lämnats in för sent eller inte uppfyller kraven i denna anbudsförfrågan beaktas inte.

7.2. Utvärdering av anbud och kontraktsskrivning
Alla anbud som uppfyller de ställda kraven går vidare till fortsatt prövning. Urvalskriteriet är lägsta priset totalt.

8. Inlämnande av anbud
Sista inlämningsdag och klockslag: Den 09.08.2017 kl. 15.00. Anbud som lämnats in för sent beaktas inte.

Inlämnande av anbud: Anbudet inlämnas per e-post till jeanette.karla@mariehamn.ax eller till Mariehamns stad, Pb 10, 22100 Mariehamn, i kuvert märkt bildningskansliet.

9. Närmare upplysningar
Närmare upplysningar om anbudshandlingarna ges av:
Bildningsdirektör Kjell Nilsson.

Alla förfrågningar som rör anbudshandlingarna ska skickas per e-post till kjell.nilsson@mariehamn.ax

För närmare information om exakt vilka dagar och tider som är aktuella vänligen kontakta rektor Mikael Rosbäck i Strandnäs skola, rektor Anders Eriksson i Övernäs och skolsekreterare Gun Karlsson i Ytternäs. De återkommer från sina semestrar den 7 augusti.

 

Sidan uppdaterades