Upphandling av medborgarundersökning

Anbudshandlingar ska vara staden tillhanda senast innan anbudstidens utgång 10.8.2018 kl. 14.00.

Föremål för upphandling
I uppdraget ingår

 • genomförande under hösten 2019 av en medborgarundersökning enligt samma modell och metod som genomfördes 2012 och 2015, se ÅSUBs rapporter 2012:8 samt 2015:61* genomförande av urval och utskick ingår i uppdraget,
 • analys och författande av rapport av motsvarande omfattning som 2012 och 2015,
 • leverans av 100 exemplar av den framtagna och av uppdragsgivaren godkända rapporten tryckta i fyrfärg,
 • leverans av den framtagna och av uppdragsgivaren godkända rapporten i fyrfärg i PDF-format med fulla rättigheter för uppdragsgivaren att publicera elektroniskt, trycka och sprida,
 • deltagande utan extra kostnad (exempelvis i form av rese- och logikostnader, timdebitering, kostnader för restid eller resetraktamenten) i möten i Mariehamn för presentation av undersökningens resultat vid minst två tillfällen à 1 timme. Tillfällena kan äga rum kvällstid inom tre månader efter det att uppdraget slutredovisats.

Uppdraget ska slutredovisas inom december 2019.

*) Medborgarundersökning Mariehamn 2012 (2012:8):
http://www.asub.ax/files/medborgarundersokning_mariehamn_2012.pdf
Medborgarundersökning
Mariehamn 2015 (2015:6)
https://www.asub.ax/sites/www.asub.ax/files/reports/medborgarundersokning_mariehamn_hosten_20
15_.pdf

Upphandlande enhet
Mariehamns stad (FO-nummer 0205071-4), stadskansliet
Postadress: PB 5, 22101 Mariehamn
Besöksadress:Torggatan 17
E-post: stadskansliet@mariehamn.ax
Telefon: 018-5310

Upphandlingens värde
Upphandlingen understiger de tröskelvärden som fastställs i EG's bestämmelser om offentlig
upphandling.

Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande

Krav på anbudsgivaren
Anbudsgivaren ska

 • ha en organisation av sådan omfattning att den har praktiska möjligheter att genomföra uppdraget,
 • under de senaste fem åren ha erfarenhet av åtminstone tre (3) likvärdiga uppdrag som detta, som genomförts på ett tillfredsställande sätt,
 • kunna garantera att all personal hos anbudsgivaren som med anledning av uppdraget kommunicerar med staden talar svenska,
 • ha en huvudansvarig person med ansvar för genomförande av upphandlingen som har en för uppdraget relevant utbildning motsvarande minst fyra års heltidsstudier vid högskola, universitet eller motsvarande av nationell utbildningsmyndighet godkänd läroinrättning.

Kontaktperson och frågor
Emma Dahlén, kanslichef, tfn 018-5310, e-post: emma.dahlen@mariehamn.ax
Begäran om förtydligande eller komplettering av anbudsunderlaget ska ställas skriftligt.
Begäran skall vara staden tillhanda senast 04.07.2018. Staden lämnar vid behov skriftligt
förtydligande eller komplettering senast 06.07.2018 till alla som meddelat stadskansliet att de
önskar ta del av sådant. Eventuella förtydliganden eller kompletteringar publiceras samtidigt
på stadens hemsida.

Regler för anbud

 1. Anbudshandlingar ska vara staden tillhanda på adress som ovan, i skriftlig format eller som bilaga till e-post, senast innan anbudstidens utgång 10.08.2018 kl. 14.00.
 2.  Anbudskuvert eller ärendefält skall vara märkt "Medborgarundersökning".
 3. Anbud ska vara bindande åtminstone till och med den 30.09.2018.
 4. Anbud ska vara avfattat på svenska.
 5. Anbud ska innehålla
  - Uppgifter om anbudsgivarens namn, adress, organisationsnummer och kontaktpersoner.
  - Uppgift om vilken person hos anbudsgivaren som kommer att vara huvudansvarig.
  - Anbudspris. Prisuppgift anges som totalpris exklusive moms.

Anbudsgivare kan inom anbudstiden fritt lämna anbud. Anbudet bör innehålla uppgifter om vilka eventuella uppgifter i anbudshandlingarna som anbudsgivaren anser vara företagshemligheter.

Anbudsöppning, prövning och beslut
Anbudsöppning kommer att ske första vardag efter anbudstidens utgång. Öppningstillfället
protokollförs.
Staden kommer att ingå avtal med den anbudsgivare som lämnar det lägsta anbudspriset.
Beslut om antagande av anbud fattas preliminärt inom 2 veckor från öppnande av anbud
varefter anbudsgivare meddelas om resultatet.

Staden förbehåller sig rätten att utesluta anbud som

 • inte uppfyller regler för anbud enligt denna begäran,
 • under förutsättning att anbudsgivaren inte kan lämna en godtagbar
 • förklaring till angivna priser, erbjuder en prisnivån som med hänsyn till
 • upphandlingens art och omfattning är onormalt lågt, eller
 • lämnas av anbudsgivare som inte på begäran kan uppvisa dokumentation
 • som visar
  - att anbudsgivaren inte är föremål för någon av de uteslutningsgrunder som avses i 80 och 81 § lagen om offentlig upphandling och koncession (FFS 2016/1397) eller
  - att varken anbudsgivaren eller en person i dess ledning eller en person som är behörig att företräda, fatta beslut om eller kontrollera dessa är föremål för någon sådan uteslutningsgrund som avses i 54 § lagen om offentlig upphandling.
  - att kraven på anbudsgivaren enligt denna förfrågan uppfylls.

Övrigt
Ersättning för upprättande av anbud betalas ej.

För den händelse att någon annan åländsk kommun önskar genomföra samma
undersökning har staden inga invändningar mot att undersökningarna görs samtidigt under
förutsättning att gemensamma kostnader delas i proportion till antalet respondenter.

Sidan uppdaterades