Upphandling av lätt eldningsolja

Mariehamns stad inbjuder härmed att lämna anbud på upphandling av lätt eldningsolja.

Beskrivning av upphandlingen
Leverans med tankbil av lätt eldningsolja till beställande enheter inom Mariehamns stad.

Upphandlingens omfattning
Den totala årsvolymen uppskattas till 40 000 liter eldningsolja och inberäknat både sommar- och vinterkvalitet. Volymen baseras på ett genomsnittligt uppköp av eldningsolja under tidigare år och ska endast uppfattas som riktgivande.

Beställarna av eldningsolja i Mariehamns stad förbehåller sig rätten att endast uppköpa det faktiska behovet och den kvalitet (bio/sommar/vinter) som uppstår under kontraktstiden.

Upphandlingsförfarande
Valt upphandlingsförfarande är öppet förfarande och avser möjlighet till att avge delanbud.

Sista anbudsdag
Anbud skall vara den upphandlande enheten tillhanda senast 05.02.2018. Anbud som inkommer för sent kommer inte prövas oavsett orsak.

Anbudet skall inlämnas per post i slutet kuvert. Kuvert skall märkas ”Anbud –Lätt eldningsolja”. Observera att endast anbud som lämnats in per post till nedanstående adress beaktas:

Mariehamns stad
Finanskansliet
Upphandlingsledare Roger Johansson
PB 5
AX-22101 Mariehamn, Åland.

Tillhandahållande av förfrågningsunderlag
Samtliga upphandlingsdokument i upphandlingen distribueras elektroniskt via upphandlinsannonsens webbsida d.v.s. denna webbsida. Upphandlingsdokumenten finns till höger på webbsidan under rubriken ”Hitta snabbt”.

Förfrågningsunderlaget omfattar samtliga handlingar inklusive eventuella frågor och svar som per sista anbudsdag ligger i upphandlingsannonsen på http://www.mariehamn.ax/om-mariehamn/upphandling/aktuella/. Anbudsgivare ska före anbudets inlämnade själv kontrollera att fullständigt förfrågningsunderlag enligt ovan erhållits.

Förteckning över förfrågningsunderlag (upphandlingsdokumenten)
Förfrågningsunderlaget omfattar:
• Krav och anbudsföreskrifter (detta dokument)
• Bilaga 1 Avtalsförslag
• Bilaga 2 Svarsformulär
• Eventuella kompletteringar till förfrågningsunderlaget – ”Frågor och svar”

Anbudsgivare ska före anbudets lämnande själv kontrollera att fullständigt förfrågningsunderlag enligt ovan erhållits. Samtliga dokument/filer kommer finnas publicerade på Mariehamns stads hemsida (www.mariehamn.ax/organisation-arbete/upphandling/aktuella/.)

Frågor och svar

Fråga:
Vad menas med körtillstånd som skall lämnas in med anbudet ? Körkort, ADR-kort ? Tekniskt dokument om bilen/bilarna ?

Svar:
Körtillstånd avser här förutom giltigt körkort också yrkeskompetensbevis.  På Åland gör man en ansökan till Ålands polismyndighet som i sin tur gör en anteckning med kod 95 i körkortet. Koden som anges på körkortet fungerar som yrkeskompetensbevis. Kravet på yrkes kompetens anses också vara uppfyllt om du kan visa ett bevis om yrkesmässig kompetens som har utfärdats av en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Mer information om yrkeskompetens finns i broschyren

"Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare"

(http://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/folder_yrkesschafforer)

Sidan uppdaterades