Läromedel till grundskolorna

Mariehamns stad inbegär anbud på läromedel enligt gällande upphandlingsanvisningar för Mariehamns stad. Underlagen där de olika skolornas beställningar finns hittas i Excelbilagorna.

Leveranstid och plats för upphandlingen

Vi motser leverans under de två första veckorna i augusti 2018. Beställningen fördelas och levereras till respektive skola.

Inlämnande av anbud

Anbuden riktas till Bildningsnämnden i Mariehamn, postadress PB 5, AX-22101 MARIEHAMN, anbuden skall vara bildningsnämnden tillhanda senast fredagen den 18 maj 2018 kl. 15.00. Märk kuvertet "Offert läroböcker".

Anbudens giltighetstid

Anbudens giltighetstid skall vara minst två månader räknat från anbudens inlämningsdag. Priserna skall vara fasta och anges exklusive moms. Priserna kan inte ändras till följd av valutaförändringar. I priset ingår leverans till skolorna.

Öppnande och antagande av anbud

De inom utsatt tid inkomna anbuden öppnas fredagen den 18 maj 2018 kl. 15.30. Anbudshandlingarna hanteras i enlighet med stadens regler för öppnande av anbud. Bildningsdirektören antar anbud. Bildningsdirektören förbehåller sig rätten att anta även del av givna anbud. Anbudshandlingarna är offentliga först efter att bildningsdirektören fattat beslut i frågan.

Tillägg och ändringar

Eventuella tillägg och ändringar i handlingarna som gäller offertförfrågan och som visar sig vara nödvändiga under anbudstiden meddelas skriftligen till alla som hämtat offertförfrågan. Endast ändringar och tillägg som gjorts av bildningskansliet skall beaktas.

Miljömärkta produkter

I den faktura som skickas av den som vunnit upphandlingen önskar skolförvaltningen veta hur stor andel av produkterna som är miljömärkta. En summa för den miljömärkta andelen som kan sättas i relation till hela anbudssumman önskas.

Kontaktpersoner

Ytterligare information kring offertförfrågan lämnas av respektive skola.

  • Strandnäs skola Skolsekreterare Linda Söderström tel. 531341
  • Ytternäs skola Skolsekreterare Gun Karlsson tel. 531366
  • Övernäs skola Skolsekreterare Birgitta Andersson tel: 531371

Kjell Nilsson, bildningsdirektör

Sidan uppdaterades