Trafikkonsult - Mariehamns centrum

Upphandling av trafik- och parkeringslösningar inför framtagning av delgeneralplan för Mariehamns centrum

Beskrivning av upphandlingen

Del 1: Underlag för delgeneralplaneutkastet
Analys av nuläge för trafiken idag; olika trafikslag, trafikflöden, trafikkapacitet. Analys av parkeringssituationen; beläggning i befintliga underjordiska garage och den gällande p-normen. Preliminära lösningar till underjordiska parkeringsanläggningar och förslag till olika modeller för deras administration.

Del 2: Underlag till delgeneralplaneförslag
Förslag till trafiknätet beaktande de olika trafikslagen, parkeringslösningar ovan och under mark och förslag till parkeringsnorm samt principer för parkeringsbolag. Förslag till utveckling av trafikmiljön med skisser för en enhetlig utformning av gatorna på området omfattande rekommenderade gatusnitt med centrumkaraktär. Kapacitets- och konsekvensbedömning av den prognosticerade trafikökningen utgående från beräknad antal invånare och arbetsplatser i enlighet med planförslaget.
Upphandlingsförfrågan i sin helhet hittar du under ”Hitta snabbt”.

Upphandlande enhet
Mariehamns stad, stadsarkitektkansliet.
Adress till vilken anbud ska skickas:
kyni.larpes-nordas@mariehamn.ax
eller
Mariehamns stad
Stadsarkitektkansliet
Pb 5
AX-22101 Mariehamn
Inlämnandet av anbud oss tillhanda senast 31.05.2016

Sidan uppdaterades