Hygienartiklar och mjukpapper

Mariehamns stad inbjuder härmed att lämna anbud på inköp av hygienartiklar och mjukpapper.

Beskrivning av upphandlingen

Leverantören ska ha dokumenterade resurser, kompetenser och erfarenheter att organisera och leverera produkter i enlighet med detta förfrågningsunderlag. Genom att lämna anbud till denna anbudsförfrågan godkänner anbudsgivaren samtliga villkor i anbudsförfrågan och dess bilagor. Andra villkor godkänns inte.

 

Angivna volymuppgifter baseras på tillgänglig statistik och uppskattningar som kan komma att såväl över- som underskridas under avtalsperioden. Leverantören skall dock leverera det faktiska behovet.

 

Upphandlingens omfattning

Upphandling avser leverans av hygienartiklar och mjukpapper till Mariehamns stads samtliga enheter.

 

Upphandlingsförfarande

Öppet förfarande. Upphandlingen är öppen för alla leverantörer som har tekniska och ekonomiska möjligheter att förverkliga för upphandlingen ställda krav.

 

Upphandlingen sker enligt upphandlingslagen för offentlig upphandling över EU:s tröskelvärde.

 

Upphandlingen publiceras förutom i HILMA (www.hankintailmoitukset.fi), annonsnummer  2017-018735 och i TED (Tenders Electronic Daily), dokument nr 339541-2017 även på stadens hemsida (www.mariehamn.ax/organisation-arbete/upphandling/aktuella/).

 

Sista anbudsdag

Anbud skall vara Mariehamns stads finanskansli tillhanda senast den 02.10.2017 klockan 14.00.

 

Anbud med tillhörande bilagor skall skickas per post med rubrik ”ANBUD HYGIENARTIKLAR OCH MJUKPAPPER” till Mariehamns stad, Finanskansliet, Pb 5, 22101 Mariehamn. Anbud tas inte emot på annat sätt.

 

Tillhandahållande av förfrågningsunderlag

Anbudsgivare ska på eget initiativ hämta hem materialet. Samtliga upphandlingsdokument kommer att finnas tillgängliga för tändladdning/utskrift i databasen TED på adressen http://ted.europa.eu/ och i HILMA (www.hankintailmoitukset.fi), samt stadens hemsida (www.mariehamn.ax/organisation-arbete/upphandling/aktuella/.

 

Förteckning över förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlaget omfattar:

• Anbudsförfrågan (detta dokument)

• Bilaga 1Prisbilliga pappaer och hygien

• Bilaga 2 espd- request (XML-fil)

• Bilaga 3 Kommersiella villkor för upphandlingen

• Bilaga 4 Avtalsförslag

• Eventuella kompletteringar till förfrågningsunderlaget – ”Frågor och svar”

 

Samtliga dokument/filer kommer finnas publicerade på Mariehamns stads hemsida (www.mariehamn.ax/organisation-arbete/upphandling/aktuella/.

 

Frågor och svar


Fråga 1:

Kan man använda samma ifyllda espd-reqquest.xml som gjordes vid föregående upphandling?
Svar: Nej. Upphandlingsdokumentet har inte samma innehåll.

 

Sidan uppdaterades