Fotograftjänster och inköp av bilder

Vi upphandlar bilder som följer vår bildpolicy och visar ett levande Mariehamn med mångfald och livskvalitet. Upphandlingen är avslutad och vinnande anbud var från Knallfoto/Tiina Tahvanainen.

Våra bilder ska ha ett bra genustänk och inte förstärka stereotypa uppfattningar. Bilderna ska visa en mångfald i kultur, åldrar, familjekonstellationer och samhällsklasser. Det ska vara verklighetstrogna bilder som känns moderna och skildrar vår samtid.

Den garanterade miniminivån utgörs av sammanlagt 250 fotografier.

Upphandlingsform och -enhet

Upphandlingen genomförs som öppen upphandling.

Upphandlande enhet:             Mariehamns stad
Adress för anbud:                      PB 5, 22101 Mariehamn
E-post:                                            stadskansliet@mariehamn.ax

Eventuella frågor eller önskemål om förtydligande av anbudsunderlaget ska ställas skriftligt. Begäran om klargörande ska vara staden tillhanda senast 8.6.2017. Frågor och svar samt eventuell ytterligare information publiceras på denna sida senast 13.6.2017.

Regler för anbud

Anbudshandlingar ska vara staden tillhanda i skriftlig form antingen på adress som ovan eller som bilaga till e-post, senast innan anbudstidens utgång 20.6.2017 kl. 15.00.

För ytterligare regler och krav se anbudshandlingarna under Hitta snabbt.
 

Frågor och svar

Beställaren ska medverka till att hitta personer som ställer upp som modeller.
Fråga: Vem ansvarar för att modeller finns vid varje fototillfälle?
Svar: Planering av hur många modeller som behövs görs i samråd. Vid fotografering i stadens verksamheter är det slutliga ansvaret för att hitta modeller beställarens.

Leverantören äger inte rätt att överlåta materialet till tredje part.
Fråga: Bilderna får inte säljas igen, dvs ni vill ha exklusiv rätt till bilderna?
Svar: Korrekt, beställaren vill ha exklusiv rätt till bilderna.

Fråga: Kommer det att finnas en projektgrupp/person hos beställaren som fotografen jobbar med tillsammans för att ro hem arbetet?
Svar: Jenny Pettersson, webmaster som ansvarar för stadens bildbank och grafiska profil, kommer kontinuerligt att ha en tät dialog med vald fotograf. De två och Terese Flöjt, verksamhetsutvecklare för information, gör den grundläggande planeringen tillsammans och träffas för avstämning vid behov.

Det krävs referenser från uppdrag och styrkt kunskap om genusmedveten fotografering.
Fråga: Är det tillräckligt att hänvisa till egen hemsida som referensmaterial i detta fall?
Svar: För att styrka sin kunskap om genusmedveten fotografering ska anbudsgivaren uppvisa kursintyg, diplom eller liknande. Dessa bifogas som bilaga till anbudet, men kan även hänvisas till med länk om de är publicerade på egen hemsida som dokument.
Av referenser från uppdrag ska följande framgå:

  • Kund
  • Uttalat uppdrag (t.ex. bilder till verksamhetsberättelse, bilder till kokbok, bilder till programblad / broschyr)
  • Uppdragets omfattning i tid (enstaka fototillfällen, helårskontrakt)
  • När utfördes referensuppdraget (årtal)

Om samtliga ovan nämnda punkter framkommer av hemsidan så räcker hänvisning med länk. Det går bra att hänvisa till egen hemsida för att visa exempel på bilder.

Sidan uppdaterades