Enhetlig fordonsmärkning

Upphandling av fordonsmärkning enligt stadens grafiska profil.

1. Föremål för upphandling

Upphandlingen avser märkning av stadens fordonspark, som vid tiden för offertförfrågan omfattar ca 30 fordon av olika typ. Samtliga fordon ska, senast före den 15.09.2016, märkas om enligt gällande riktlinjer. Upphandlingen avser också märkning av fordon som införskaffas under avtalstiden.

Upphandlingens omfattning och kommersiella villkor framgår av bifogat avtalsutkast (bilaga 1).

Avtalet gäller t.o.m. 31.12.2018 med möjlighet till två månaders förlängning.

2. Upphandlingsform och -enhet

Upphandlingen genomförs som öppen upphandling.

Upphandlande enhet: Mariehamns stad (FO-nummer 0205071-4)

Adress för anbud: PB 5, 22101 Mariehamn
E-post: stadskansliet@mariehamn.ax
Telefon: 018-5310

3. Upplysningar om upphandlingen

Närmare upplysningar om upphandlingen lämnas av verksamhetsutvecklare Terese Flöjt, terese.flojt@mariehamn.ax, telefon som ovan.

Eventuella frågor eller önskemål om förtydligande av anbudsunderlaget skall ställas skriftligt. Begäran om klargörande skall vara staden tillhanda senast 17.06.2016. Frågor och svar samt eventuell ytterligare information publiceras på denna sida senast 22.6.2016. Se Förtydligande av anbud, under Hitta snabbt.

4. Regler för anbud

a) Anbudshandlingar skall vara staden tillhanda i skriftlig form antingen på adress som ovan eller som bilaga till e-post, senast innan anbudstidens utgång 29.6.2016 kl. 15.00.

b) Anbud skall vara bindande åtminstone till och med 15.08.2016.

c) Den som lämnar anbud skall ha beredskap att slutföra det inledande arbetet senast 15.09.2016.

d) Anbud skall vara avfattat på svenska.

e) Anbud skall innehålla

 • Uppgifter om anbudsgivarens namn, adress, organisationsnummer och kontaktpersoner.
 • Uppgifter om hur anbudsgivaren uppfyller krav på anbudsgivaren i punkt 5 i detta underlag.
 • Anbudspris. Uppgifterna lämnas som
  • Pris för märkning av stadens befintliga fordon (33st)
  • Pris per fordon för ytterligare märkning, enligt avrop
   Prisuppgifter anges exklusive moms. Priserna gäller fast under hela avtalsperioden.
 • Anbudsgivarens bekräftelse av att anbudsgivaren accepterar de villkor som framgår av bifogade avtalsutkast.

Anbudsgivare kan inom anbudstiden fritt lämna anbud. Anbudet bör innehålla uppgifter om vilka eventuella uppgifter i anbudshandlingarna som anbudsgivaren anser vara företagshemligheter.

5. Krav på anbudsgivaren

Anbudsgivaren skall

 • ha erfarenhet av fordonsmärkning samt
 • ha tillgång till sådan utrustning och kapacitet som krävs för genomförandet av i upphandlingen ingående uppdrag

6. Öppning och utvärdering av anbud

Anbudsöppning kommer att ske första vardag efter anbudstidens utgång.

Efter öppning av anbud kommer staden att utvärdera vilken anbudsgivare som lämnat det totalekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Bedömning av vilket anbud som är mest fördelaktigt kommer att ske med beaktande av följande kriterier:

1) pris för den inledande märkningsinsatsen, 33 fordon (80 %)

2) pris per fordon, enligt avrop (20 %)

Kriterierna kommer att vägas samman genom en poängsummemetod där varje kriterium värderas och ges en poäng i skalan 1-10, där 10 representerar utmärkt och 1 svagt. Kriterierna värderas så att det anbud som erbjuder det lägsta priset erhåller 10 poäng. Övriga anbud erhåller poäng i relation till den procentuella differensen till lägsta pris. Beräkningen sker genom att lägsta anbudspris divideras med pris och multipliceras med faktorn 10. Den erhållna summan avrundas enligt gängse regler till tal med en decimal vilket utgör anbudets poäng. Efter att kriterierna erhållit poäng 1-10, beräknas den viktade poängen enligt ovan givna procenttal så att ett viktat poängvärde erhålls. De viktade poängvärdena för varje utvärderingskriterium räknas därefter samman för varje anbudsgivare.

7. Anbudsprövning

Staden kommer att anta det anbud som efter utvärdering erhåller den högsta poängsumman. Staden kan komma att avstå från upphandlingen i dess helhet.

Beslut om antagande av anbud fattas preliminärt inom en vecka från öppnande av anbud.

Staden förbehåller sig rätten att utesluta anbud som

 • inte uppfyller regler för anbud enligt punkt 4 i denna begäran,
 • under förutsättning att anbudsgivaren inte kan lämna en godtagbar förklaring till angivna priser, erbjuder en prisnivån som med hänsyn till upphandlingens art och omfattning är onormalt lågt, eller
 • lämnas av anbudsgivare som inte på begäran kan uppvisa dokumentation som visar
  • att anbudsgivaren inte är föremål för någon av de uteslutningsgrunder som avses i 53 § lagen om offentlig upphandling (FFS 348/2007) eller
  • att varken anbudsgivaren eller en person i dess ledning eller en person som är behörig att företräda, fatta beslut om eller kontrollera dessa är föremål för någon sådan uteslutningsgrund som avses i 54 § lagen om offentlig upphandling.
  • att kraven i punkt 5 uppfylls.

Mariehamn den 7 juni 2016

Bilaga 1, Avtalsutkast

 

Sidan uppdaterades