Köp av tjänster: entrémattor, byte, tvätt och service

Lokalservice avdelningen i Mariehamns stad inbjuder härmed att senast 4.12 kl 15.00 lämna anbud på köp av tjänster, entrémattor inklusive byte, tvätt och service kring dem.

Upphandlande enhet
Lokalserviceavdelningen, Mariehamns stad

Beskrivning av upphandlingen
Annonsering kommer endast ske via stadens hemsida (www.mariehamn.ax).

Ramavtalen träder ikraft från den dagen då det undertecknas av båda parter och löper i trettiosex (36) månader. Mariehamns stad har möjlighet att förlänga avtalet med ytterligare tolv (12) månader vid behov. Eventuell förlängning meddelas leverantören senast två (2) månader före utgången av avtalstiden.

Priset skall lämnas i euro (€) samt vara exkl. moms.

Priserna skall uppges per matta och innefatta både tvätt, service och byte på plats av leverantörens egen personal och enligt uppgjord tidtabell och frekvens.

Samtliga enheter inom Mariehamns stad ska kunna ta del av de fastställda priserna som offererats. Separata tilläggs beställningar ska kunna göras under avtalsperioden.

Upphandlingen följer Allmänna avtalsvillkor för offentlig upphandling av tjänster JYSE 2014.

Upphandlingens värde
Upphandlingen understiger EU:s tröskelvärden enligt 16 § i upphandlingslagen.

Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande.

Anbudets giltighet
Anbud ska vara giltigt i nittio dagar (90) dagar efter sista anbudsdag.
I de fall upphandlingen blir föremål för överprövning ska anbudsgivaren vara bunden av anbudet fram till och med en månad efter den tid då eventuell överprövning avslutats genom lagakraftvunnen dom.

Språk
Svenska.

Krav som ställs på leverantören
Anbudsgivaren ska vara beredd att på begäran av den upphandlande myndigheten kunna visa upp/lämna in intyg över betalda skatter och socialskyddsavgifter eller utredning över en uppgjord betalningsplan angående skatteskulden. Intyg ska dock uppvisas/lämnas in senast innan tilldelningsbeslut tas. Vi ser att anbudsgivaren är miljöcertifierad och använder miljöanpassade arbetsmetoder och medel.

Anbudsgivaren skall erbjuda journummer för felanmälan, helgfria vardagar kl 8-16 på mattorna och vid felanmälan skall problemen åtgärdas senast inom två (2) helgfria vardagar.

Kravspecifikation
Entrémattorna skall vara anpassade för offentlig inomhus miljö (skola, dagis, äldreomsorg, bibliotek, idrottsanläggningar och andra kommunala byggnader) med hög trafik och stoppa väta och smuts på ett effektivt sätt vid entrén.

Mattorna skall hålla hög kvalitet och vara av lämplig storlek för den specifika entrén och i enlighet med förbeställda storlekar.

Vid behov och mot beställning under avtalsperioden skall förändringar kunna göras i antalet mattor (+/-) samt ändring av storlek och färg.

Mattorna skall vara av hög absorberande kvalitet och vara minst 12 mm hög.
Färgen skall vara mörk antracitgrå eller svart.
Framsidan skall vara slät och baksidan skall vara gummi/vinyl beklädd samt kanterna skall vara gummi/vinyl förstärkta.

Materialet i mattorna skall binda smutsen och motverka elektricitet.

Tabellen nedan är ett uppskattat behov och skall endast ses som riktlinjer. Förändringar kan komma och skall kunna göras efter behov. Lokalservice avdelningen binder sig inte till att köpa till en viss summa eller antal mattor.

Storlek    Antal    Bytes frekvens/år    Pris/matta exkl moms (€)
85x150      17st    12xår    
85x150        6st    11xår    
85x150        9st    10xår    
85x200      10st    11xår    
85x240        1st    11xår    
85x240        2st    10xår    
85x300        2st    12xår    
100x130      1st    11xår    
115x200    10st    12xår    
115x200    17st    11xår    
115x240      8st    12xår    
115x240      3st    11xår    
115x240    39st    10xår    
150x240      1st    12xår    
150x240      1st    11xår    
150x240      8st    10xår    

Övrigt
Vid behov ska färgkartor och provbitar kunna uppvisas.
Vi kommer välja det anbud som är av lägsta pris per matta enligt tabellen ovan som innefattar tvätt, byte, service, journummer. Förändringar skall kunna göras fortlöpande.

Kontaktperson för frågor
Ulrika Carlsson, 018-531 229, ulrika.carlsson@mariehamn.ax
Mikaela Sundström, 018-531 234, mikaela.sundstrom@mariehamn.ax

Datum för svar på frågor
27.11.2015 publiceras frågor och svar här, och lämnas då även per e-post till alla som begärt det.

Adress till vilken skriftligt anbud ska skickas
Mariehamns stad, lokalservice
Pb 5
AX-22101 Mariehamn
eller ulrika.carlsson@mariehamn.ax

Sista datum för inlämnande av anbud
4.12.2015 kl. 15.00

Sidan uppdaterades