Modell för samordning av el- och energibolagens verksamheter

Mariehamns stad utreder samordning av Mariehamns Energi Abs och Mariehamns elnät Abs verksamheter i eller under ett gemensamt bolag. Arbetet påbörjas enligt överenskommelse och skall slutföras senast inom oktober 2017.

Upphandlande enhet
Mariehamns stad (FO-nummer 0205071-4)

Upphandlingsförfarande
Upphandlingen genomförs med öppet förfarande.

Krav som ställs på leverantören
a. Anbudsgivarens organisation skall ha en sådan omfattning att den har praktiska möjligheter att genomföra uppdraget. 

b. Anbudsgivaren skall under de senaste fem åren ha erfarenhet av åtminstone två (2) likvärdiga uppdrag som detta, som genomförts på ett tillfredsställande sätt. 

c. All personal hos anbudsgivaren som med anledning av uppdraget kommunicerar med staden eller något av de bolag som omfattas av upphandlingen skall tala svenska. 

d. Anbudsgivarens huvudansvarige person med ansvar för genomförande av upphandlingen skall ha en för ändamålet relevant utbildning motsvarande minst fyra års heltidsstudier vid högskola, universitet eller motsvarande av nationell utbildningsmyndighet godkänd läroinrättning. 

e. Anbudsgivarens huvudansvarige person skall utan extra kostnad (exempelvis i form av rese- och logikostnader, timdebitering, kostnader för restid eller resetraktamenten) för staden på stadens begäran finnas tillgänglig för möten eller presentationer i Mariehamn vid minst två tillfällen à 2 timmar. Ett av dessa tillfällen kan äga rum kvällstid inom tre månader efter det att uppdraget slutredovisats. 

f. Anbudsgivare skall på begäran kunna styrka att samtliga krav på anbudsgivaren är uppfyllda.

Kontaktperson för frågor
Närmare upplysningar om upphandlingen lämnas av kanslichef Emma Dahlén.
emma.dahlen@mariehamn.ax, telefon 018 - 5310.

Begäran om förtydligande eller komplettering av anbudsunderlaget skall ställas skriftligt. Begäran skall vara staden tillhanda 31.08.2017. Staden lämnar vid behov skriftligt förtydligande eller komplettering senast 06.09.2017 till alla som meddelat stadskansliet att de önskar ta del av sådant. Eventuella förtydliganden eller kompletteringar publiceras samtidigt på stadens hemsida.

Adress till vilken anbud ska skickas
Mariehamns stad
PB 5
22101 Mariehamn

Besöksadress: Torggatan 17

E-post: stadskansliet@mariehamn.ax

Sista datum för inlämnande av anbud
15.09.2017 kl 14.00

 

Sidan uppdaterades