Upphandling av ambulans

Mariehamns räddningsverk (ambulansfunktionen) avser upphandla en ny ambulans. Den senast införskaffade ambulansen är av märket Mercedez Benz Vito årsmodell 2012 med påbyggnad från finska Tamlans. Den nya ambulansen skall vara av motsvarande storleksklass. Ambulansen bör även innehålla de moderna lösningar som dagens teknik erbjuder.

Upphandlande myndighet/enhet
Upphandlande enhet är Mariehamns stads räddningsverk FO-nummer 0205071-4. Elverksgatan 8, 22100 Mariehamn, Åland, Finland.

Kontraktsföremål
Mariehamns stads räddningsverk begär anbud på en (1) ambulans för ambulansverksamheten.

Upphandlingsförfarande
Upphandlingen genomförs i form av ett öppet förfarande enligt Mariehamns stads upphandlingsanvisningar under EU:s tröskelvärde.

Frågor om upphandlingen
Eventuella oklarheter avseende anbudsförfrågan och komplettering av anbudsförfrågan kan göras under upphandlingsförfarandet. Alla förfrågningar som rör anbudshandlingar skall skickas per e-post till följande kontaktpersoner under upphandlingen.

Tom Göstas e-post:                       tom.gostas@mariehamn.ax (tekniska frågor)
Thomas Mattsson e-post:           thomas.mattsson@mariehamn.ax

Svar på upphandlingsfrågor
För att säkerställa att samtliga anbudsgivare får samma information, publicerar den upphandlande enheten alla frågor och svar gällande anbudshandlingarna på denna sida.

Anbudsgivarna ansvarar för att hålla sig uppdaterade med de eventuella frågor och svar som publiceras angående upphandlingen.
Om anbudsgivaren upplever krav i förfrågningsunderlaget som otydligt, orimligt, onormalt kostnadsdrivande eller konkurrensbegränsande i något avseende är det viktigt att kontakta den upphandlande enheten på ovannämnda e-postadresser i ett så tidigt skede som möjligt för att undvika missförstånd.

Sista anbudsdag
Anbud via e-post, med rubrik ”OFFERT AMBULANS” skall vara räddningschefen i Mariehamn tillhanda senast 26.01.2016 kl.15:00.

Anbud skall sändas till följande adress:
thomas.mattsson@mariehamn.ax

Tilldelningsgrund
Lägsta pris
Det anbud som uppfyller samtliga ställda skall-krav till lägst pris kommer att tilldelas kontrakt.

Tilldelningsbeslut
Det är infrastrukturdirektören i Mariehamn som fattar det slutgiltiga beslutet i upphandlingsförfarandet, varefter anbudsgivarna skriftligen informeras om vem som erhåller upphandlingen. Till det skriftliga meddelandet bifogas rättelse- och besvärshänvisning.

Övriga förutsättningar för anbudsinlämningen
Enbart anbud inlämnade elektroniskt per e-post accepteras. Övriga förutsättningar, som exempelvis krav och teknisk specifikation, se den fullständiga anbudsförfrågan.

Sidan uppdaterades