§ 3 Avgifter för bygglov för konstruktioner och anläggningar

I 67 § plan- och bygglagen krävs bygglov för vissa konstruktioner och anläggningar.

3.1 Nöjespark, idrottsplats eller campingplats.
Avgiften för tillsynsuppgifter är 212,35 euro.

3.2 Skjutbana eller motorbana avsedd att vara tillgänglig för allmänheten eller för en sammanslutning av privatpersoner.

Avgiften för tillsynsuppgifter är 212,35 euro.

3.3 Småbåtshamn med plats för flera än 10 båtar.

Avgiften för tillsynsuppgifter är 212,35 euro.

3.4 Fast cistern eller liknande anordning med en volym överstigande 10 kubikmeter.

Avgiften för tillsynsuppgifter är 174,10 euro.

3.5 Vindkraftverk som är avsett att betjäna flera än tre hushåll.

Avgiften för tillsynsuppgifter är 419,60 euro.

3.6 Plank eller mur med en höjd överstigande 1,5 meter om planket eller muren placeras närmare tomtgränsen än fem meter.

Avgiften för tillsynsuppgifter är 174,10 euro.

3.7 Husvagn, buss eller liknande fordon på annan plats än campingplats för en tid överstigande två månader om syftet är att fordonet under denna tid eller en del av tiden skall användas för boende, affärslokal eller liknande.

Avgiften för tillsynsuppgifter är 174,10 euro.

3.8 Fartyg eller anläggning på vatten om avsikten är att använda fartyget eller anläggningen för boende eller för näringsverksamhet eller för liknande ändamål för en tid överstigande två månader.

Avgiften för tillsynsuppgifter är 174,10 euro.

I byggnadsordningen kan enligt 68 § i plan- och bygglagen föreskrivas att anmälningsförfarandet ska tillämpas på vissa åtgärder som avses i 66-67 §§ inom kommunen.

3.9 Åtgärdsanmälan:
Behandlingsavgiften är 105,30 euro per åtgärdsanmälan.

Sidan uppdaterades