Parkeringsbot, avgift för flyttning av fordon samt friköpsavgifter

PARKERINGSBOT

Godkänd av stadsstyrelsen 21.12.2009, att gälla tillsvidare from 01.01.2010.

Parkeringsbot 35,00 euro
Momsfri

 

AVGIFT FÖR FLYTTNING AV FORDON

Godkända av stadsstyrelsen den, att gälla från 01.01.2019

  Momsfri
Vardagar kl. 07.00 - 16.00, närflyttning 108,15 euro
Vardagar kl. 16.00 - 07.00, närflyttning 177,70 euro
Helg kl. 16.00 - 07.00 (fre - mån), närflyttning 199,27 euro
Vardagar, fjärrflyttning 199,18 euro

 

AVGIFT FÖR FRIKÖP AV PARKERINGSPLATSER OCH UNDERHÅLLSAVGIFT

Godkänd av stadsfullmäktige 10.11.2009, att gälla från 01.01.2019.

1. Grundavgifter

Centrum Grundavgiften för friköp av parkeringsplats är per den 1 januari 2019 
42 017 euro.

Avgiften justeras inför varje nytt kalenderår i enlighet med jordbyggnadskostnadsindex för oktober månad.

Den årliga underhållsavgiften för friköpt plats i centrum är år 2019 
344 euro exkl. moms ( 426,56 euro inkl. moms).

Avgiften justeras inför varje nytt kalenderår i enlighet med konsumentprisindex för oktober månad.

Övriga staden

Grundavgiften för friköp av parkeringsplats i övriga staden är per den
1 januari 2019 3 121 euro.

Avgiften justeras kalenderårsvis i enlighet med jordbyggnadskostnadsindex.

Den årliga underhållsavgiften för friköpt plats i övriga staden är år 2019 
80 euro exkl. moms ( 99,20 euro inkl. moms).

* Avgiften justeras inför varje nytt kalenderår i enlighet med konsumentprisindex för oktober månad.

 

2. Debiteringsgrunder

Vid ingående av avtal om friköp skall friköpsavgift och underhållsavgift motsvarande en procentsats av gällande grundavgifter beaktas enligt följande:

    Plats med
full ensamrätt
Plats med
ensamrätt
8-17
Full rotations
plats
Område I centrum  Friköpsavgift Ej tillåtet 90 % 40 %
Underhållsavgift Ej tillåtet 100 % 40 %
Område II
Övriga staden
 
Allmänt friköp Ej tillåtet Ej tillåtet 100 %
Underhållsavgift  Ej tillåtet  Ej tillåtet 100 %

Friköp av parkeringsplatser är endast tillåten när så särskilt anges i stadsplan. Ifall stadsplanen medger friköp även för bostäder skall dock minst 1 parkeringsplats per bostad anläggas på tomt.

Avtal om friköp av parkeringsplatser som fulla rotationsplatser får endast ingås för 20 procent av parkering för kontor och 75 procent av parkering för övrig verksamhet.

Friköpsavgiften är momsfri. Till underhållsavgiften tillkommer moms.

 

3. Återbetalning av friköpsavgift

Om fastighetsägaren efter ingånget avtal om friköp tillgodoser byggnadslovets krav på parkeringsplatser på egen tomt eller om kravet genom ändring av byggnadslov minskar kan platserna återlämnas till staden och fastighetsägaren befrias därmed från underhållsavgift. Om platserna återlämnas inom 20 år från ingånget friköpsavtal kan staden och fastighetsägaren därutöver överenskomma om återbetalning av för plats med ensamrätt 8-17 45 procent och för full rotationsplats 20 procent av den vid återköpstillfället gällande grundavgiften.

 

4.  Definitioner

Typer av friköpsplatser

Plats med full
ensamrätt
Plats som den som friköpt äger rätt att själv disponera med ensamrätt dygnet runt. Förekommer i praktiken inte.
Plats med ensamrätt
8-17
Plats som den som friköpt äger rätt att själv
disponera med ensamrätt vardagar 8-17. Platsen kan märkas på sätt som staden godkänner.
Full rotationsplats Plats som i sin helhet upplåtes för allmän
parkering och som den som friköpt därmed inte disponerar. En plats som säljs som full rotationsplats kan av staden säljas 2,5 gånger.

 

Typer av parkering

Parkering för bostad Sådana parkeringsplatser som enligt stadens parkeringsnorm krävs för bostäder. 
Parkering för kontor Sådana parkeringsplatser som enligt stadens parkeringsnorm krävs för kontor.
Parkering för övrig verksamhet Sådana parkeringsplatser som enligt stadens parkeringsnorm krävs för annan verksamhet än bostäder eller kontor.
Besöksparkering Parkering som oberoende av för vilken verksamhet den enligt stadens parkeringsnorm krävs avser besökare, kunder eller andra som kan antas behöva platsen i maximalt två timmar.

 

Sidan uppdaterades