Lärare till stadens skolor

Till grundskolorna i Mariehamn söker vi klasslärare, timlärare i specialklass, timlärare i hemkunskap, timlärare i finska, klasslärare med arbete i studior, speciallärare och elevassistent. Vikarierande timlärare i franska.

Mariehamn är en sjöfartsstad med drygt 11 700 invånare och goda kommunikationer till både fasta Finland och Sverige. Med ett naturskönt läge, en hög kommunal servicenivå samt ett rikt kultur- och friluftsliv är Mariehamn en attraktiv stad att bo och arbeta i.

Mariehamns stads grundskolor ska ge alla barn utifrån ålder och individuella behov möjlighet till goda uppväxtvillkor i en trygg och stimulerande miljö.

I Mariehamn finns tre grundskolor, Strandnäs skola med årskurserna 1-9, Övernäs skola med årskurserna 1-9 och Ytternäs skola med årskurserna 1-6.

Lärare anställs i Mariehamns stad med placering i viss skola vid anställningens början. Den anställdes placering inom staden kan förändras beroende på behovet av personal.

Vi söker dig som sätter eleven i fokus, tar till vara elevers olika lärstilar och anpassar din undervisning till dem. Du har ett positivt förhållningssätt till elever i behov av särskilt stöd.  Du är en lagspelare, förtrogen med modern teknik och har ett intresse för förändring och pedagogiskt utvecklingsarbete.

Följande platser är lediga att sökas:                              

Strandnäs skola

1) Klasslärare med ansvar för studion*. Från1.8.2019 tillsvidare**.

2) Klasslärare tillsvidare, från 1.8.2019

3) Klasslärare tillsvidare, från 1.8.2019

4) Timlärare i specialklass tillsvidare, från 1.8.2019

5) Timlärare i hemkunskap tillsvidare, från1.8.2019

6) Timlärare i finska tillsvidare, i tjänsten kan ingå undervisning i tyska eller i andra ämnen. Från 1.8.2019

7) Vikariat för timlärare i franska. För tiden 1.8-31.12.2019, med trolig förlängning.

Övernäs skola

8) Klasslärare med ansvar för studion* Från 1.8.2019 tillsvidare**

9) Klasslärare tillsvidare, från 1.8.2019

10) Klasslärare Från 1.8.2019 och två läsår.

11) Speciallärare Från 1.8. 2019 tillsvidare

12) Elevassistent heltid. Från 1.8.2019 tillsvidare

Ytternäs skola

13) Timlärare med ansvar för studion 16 vt*. Från 1.8.2019 tillsvidare**.

14) Klasslärare tillsvidare, från 1.8.2019

15) Klasslärare tillsvidare, från 1.8.2019

16) Timlärare i samordnad specialundervisning16 vt Från 1.8.2019 , ett läsår.

*Studion är undervisningsform i smågrupp för normalbegåvade elever som inte klarar skoldagen i vanlig klass. Avsikten är att skapa en trygg lärmiljö med flexibla undervisningsformer för elever i behov av stöd i sociala och/eller emotionella situationer. Slutmålet för eleven är att arbeta i helklass så mycket som bara är möjligt. De elever som undervisas i studion har genomgått mångsidig bedömning av elevvårdsgruppen, skolpsykolog och hälsovårdare. Vårdnadshavare kan tacka nej till erbjudande om undervisning i studion för sitt barn. De lärare vi söker är utbildade klasslärare och fortbildning inom området neuropsykiatrisk funktionsvariation är meriterande. De lärare vi söker ska vara intresserade och villiga att fortbilda sig för att på bästa sätt kunna hjälpa barn med neuropsykiatrisk funktionsvariation.

** Tjänsten för arbete i studion blir tillsvidaretjänster under förutsättning att stadsfullmäktige inrättar dem, annars blir det tjänster för två läsår. Bildningsnämnden kommer att förorda att tjänsterna blir tillsvidare

Behörighetskrav för lärare framgår i Förordning om behörighetsvillkoren för personal inom bildningsväsendet (FFS 986/1998).

Den som blir vald ska uppvisa straffregisterutdrag och hälsointyg.

Du behöver bara lämna en ansökan även om du söker flera platser. Ange tydligt i ansökan vilken/vilka platser du söker.

För mer information

Rektor Mikael Rosbäck tel. +358 (0)18 531 340 information om plats 1-7

Rektor Anders Eriksson tel. +358 (0)18 531 370 information om plats 8-12

Rektor Andreas Wiklund tel. +358(0) 18 531 360 information om plats 13-16

E-post: fornamn.efternamn(at)mariehamn.ax.

Ansökan med behörighetsintyg och CV skall vara bildningsnämnden tillhanda senast 11.3.2019 kl. 15.00, helst per e-post till jeanette.karla@mariehamn.ax
Adress: Bildningsnämnden i Mariehamn, Pb 5, 22101 MARIEHAMN.

Sidan uppdaterades