Arbetsledare till markenheten

För att kunna fullfölja vårt uppdrag med skötseln av stadens uterum söker vi nu en arbetsledare

Markenheten inom samhällstekniska avdelningen ansvarar  för stadens uterum, i uppdraget ingår ombyggnad, nybyggnad, drift och underhåll av gator, parker, trottoarer och  gc-vägar i Mariehamn, samt stadens friluftsområden i Jomala och Lemland. Målsättningen är att skapa en god stadsmiljö med fram-komlighet, säker trafikmiljö samt en i övrigt trevlig och trivsam utemiljö. I markenheten ingår även en verkstad för service av arbetsfordon och maskiner.

Arbetsledaren planerar och leder direkt eller via biträdande arbetsledare /förmän fältarbetarnas arbetsuppgifter gällande parker, grönytor, lekplatser, fritidsområden, badplatser, skogar, gator, gång och cykelytor samt övriga allmänna ytor.

Arbetsledaren ingår i avdelningens vinterunderhåll och dejourering, övervakar driftsentreprenader, ansvarar för arbetstidsrapportering, fakturagranskning, arbetsdagbok och kontering.

Du skall arbeta med att så effektivt som möjligt leda våra arbetsgrupper för utearbetet. Du arbetar ofta ute på fältet, men även administration och planering ingår i arbetsuppgifterna.

Du har mycket kundkontakt, så det krävs att du har social kompetens och ett positivt humör. Till utbildningen ser vi gärna att du har en yrkesinriktad examen inom branschen,  tex trädgårdsmästarutbildning, samt arbetsledarerfarenhet och god förtrogenhet med drift och anläggningsarbeten inom branschen.

För mer information: Arbetschef Stefan Nordas tel +358 18 531 572 eller stefan.nordas@mariehamn.ax   
Enhetschef Håkan Lindén tel +358 18 531 560 eller hakan.linden@mariehamn.ax        Ansökan inlämnas senast:  30.4.2019
Som e-post till ovan angivna personer eller under adress:
Samhällstekniska avdelningen Elverksgatan1 AX 22100 Mariehamn, märke ”Arbetsledare”.

Sidan uppdaterades