Regler för snabba pengar

Snabba pengar ska hjälpa dej med hemort Mariehamn att växa som ung arrangör.

Är du ung och har en fritidsaktivitet eller kulturell projektidé som du vill förverkliga? Riktar sig aktiviteten utåt till andra och äger det rum någonstans i Mariehamn? Om du svarar ja på ovanstående frågor kan du/ni söka vårt fritids- och kulturbidrag ”Snabba pengar”. 

Syftet med detta bidrag är att ge dig som är ung möjlighet att genomföra dina idéer och utöka utbudet av aktiviteter i Mariehamn. Projektet måste vara publikt samt rikta sig även till andra än den eller de som söker. Snabba pengar är ett engångsbelopp, alltså inget fortlöpande verksamhetsstöd. Inköp som görs för bidragspengarna tillfaller Mariehamns stad.

Vem kan söka?
Du/ni (enskilda personer eller arbetsgrupper) som under ansökningsåret tillhör
åldersgruppen 15 -25 år och med hemort i Mariehamn.
För vad kan man söka?
- Projektet ska ha en fritids- eller kulturell karaktär.
- Projektet ska vara öppet och synliggöras innan projektstart.
- Det ska äga rum i Mariehamn.

Vad kan man inte söka för?
- Projekt som startas och drivs av en vuxen, förening, stiftelse eller samfund.
- Projekt som inte innehåller utåtriktad verksamhet.
- Projekt som strider mot allmänt vedertagna demokratiska värderingar.
- Projekt som är en del av skol/studiearbeten.
- Projekt som beviljats andra bidrag.
- Projekt som innebär att du vill tillverka något eller utveckla något för en sluten grupp.
- Projekt där alkohol serveras.

Hur söker man Snabba pengar?
① → Ladda ner ansökningsformuläret från stadens hemsida www.mariehamn.ax eller
hämta formuläret hos kultur- och fritidsavdelningen på stadsbibliotekets andra
våning.
② → Ansökan ska innehålla en beskrivning av projektet och en realistisk
ekonomisk kalkyl.

Hur mycket pengar kan man få?
För ett och samma projekt kan maximalt 500 euro beviljas.

Vart lämnas ansökan och vem fattar beslut?
Din/er bidragsansökan lämnas till Avdelningen för kultur och fritid i stadsbibliotekets andra våning. Det går även utmärkt att scanna och sedan e-posta in ansökan enligtanvisningarna på ansökningsblanketten.


För att du ska få ett snabbt bidragsbesked fattas beslut på tjänstemannanivå dvs, det
är kultur- och fritidschefen eller kultur- och biblioteksledaren som besluter om  itt/ert
projekt får pengar. 

Förvaltningen har rätt att avslå ansökan.

När måste ansökan vara inne?
Ansökan bör komma in minst 3 veckor innan genomförandet. Speciellt under
sommaren är det dock viktigt att vara ute i extra god tid på grund av att de som fattar
beslut kan vara på semester.

Redovisning
Det belopp som du/ni beviljas kan om ni så önskar betalas ut i förskott innan
projektstart. Efter avslutat projekt ska en redovisning lämnas in. Om projektet av
någon orsak inte kommit upp i den nivå som beskrevs i ansökan eller inte genomförts blir du/ni återbetalningsskyldiga av förskottspengarna.

Ansvarsperson
För projektet ska finnas en ansvarsperson som är kontaktperson gentemot den tjänsteman som fattat bidragsbeslutet

Sidan uppdaterades