2. Övrigt bidrag

Till övriga bidrag räknas evenemangs- och projektbidrag.

Övriga bidrag kan beviljas personer med hemkommun Mariehamn samt föreningar, organisationer, stiftelser och arbetsgrupper med staden som hemort. Arrangemanget skall hållas i staden. Ansökan skall ske på särskilda blanketter.

Evenemangsbidrag avser att stödja arrangemang som kräver en långsiktig planering medan projektbidrag avser att stödja arrangemang som har en kortare planeringsperiod eller som inte var kända då ansökningstiden för evenemangsbidrag löpte ut.

Bidragens storlek är beroende av budgeterade medel samt av antalet bidragsansökningar.

Övriga bidrag utbetalas högst till det ansökta och/eller det beviljade beloppet. Bidrag för arrangemang som av någon anledning inte genomförs eller inte når upp till den storlek som redogjorts för i ansökan kan inte överföras till andra arrangemang.

Vid arrangemang som erhåller stöd av kultur- och fritidsnämnden skall det tydligt framgå att staden stöder detta.

 

Sidan uppdaterades