1.1 Grundbidrag

Grundbidraget är avsett att årligen bidra till föreningens finansiering av allmän föreningsverksamhet, administration, telefon, trycksaker mm.

För beviljande av grundbidrag skall föreningen ha minst 20 betalande medlemmar med hemkommun i Mariehamn som under ansökningsåret separat betalat medlemsavgift. Under 2013 gäller dock en övergångsbestämmelse om att föreningen skall ha minst 10 betalande medlemmar. I föreningens verksamhetsberättelse ska åtminstone följande uppgifter om medlemskårens sammansättning framgå:

1) antal medlemmar,

2) åldersfördelning över respektive under 21 år och

3) antal medlemmar bosatta i Mariehamn.

 Ur föreningens granskningsberättelse ska det framgå att revisor eller verksamhetsgranskare har granskat medlemsförteckningen.

Ansökan skall ske på särskild blankett och tillsändas kultur- och fritidsnämnden. Sista ansökningsdag för följande år är den 30 november. Grundbidraget beviljas endast för föreningsmedlemmar med Mariehamn som hemkommun.

Varje förening får ett basbidrag som är lika stort för alla föreningar. Basbidraget utgör 20 % av den summa som kultur- och fritidsnämnden beslutar avsätta för grundbidrag, exklusive bidrag enligt punkt 3 Särskilda bestämmelser. Resterande summa fördelas sedan så att 30 % avsätts för att jämnt fördelas bland föreningsmedlemmar 21 år och äldre och 50 % fördelas jämnt bland de föreningsmedlemmar som är yngre än 21 år. 

Bidraget utbetalas efter det att föregående års bokslut och verksamhetsberättelse tillsänts avdelningen för kultur och fritid. 

Sidan uppdaterades