1 Allmänna förutsättningar för beviljande av grundbidrag, hyresbidrag och aktivitetsbidrag

Bidrag kan beviljas ideell förening registrerad i Mariehamns stad. Föreningen skall ha sin huvudsakliga verksamhet i staden.

Föreningen skall ha antagna stadgar och vald styrelse vid ansökningstidens utgång.

Verksamhetens syfte och innehåll får inte strida mot grundläggande demokratiska värderingar.

Bidrag beviljas inte till sådan verksamhet som erhåller stöd från medborgarinstitutet, ej heller till förbund, stiftelser eller organisationer såsom fackföreningar, företagarföreningar, religiösa sammanslutningar och politiska partier.

Bidragens storlek är beroende av budgeterade medel samt av antalet bidragsansökningar. 

Sidan uppdaterades