Personuppgiftslagen

Mariehamns stad hanterar dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen, även kallad PUL. Landskapslag 2007:88 om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltning.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en person som är i livet, till exempel namn, personnummer, foto, e-postadresser med mera.

Ansvar för personuppgifter

Stadens politiska organ (exempelvis nämnderna) är - var och en för sin egen verksamhet - ansvariga för att personuppgifterna behandlas enligt gällande lagstiftning. Själva hanteringen av personuppgifterna görs dock av tjänstemän på de avdelningar som lyder under de politiska organen.

Ändamål för behandling

När du skickar e-post, använder en e-tjänst, beställer informationsmaterial, lämnar en synpunkt eller en fråga via vårt e-postformulär så lagras dina personuppgifter i syfte att Mariehamns stad ska kunna handlägga ditt ärende eller nå dig när vi svarar på din fråga.

Godkännande av lagring

Genom att du klickar på till exempel Skicka, Spara eller Publicera i något av våra e-postformulär eller e-tjänster så godkänner du att Mariehamns stad lagrar dina uppgifter.

Utlämning av personuppgifter

Under behandlingen av ditt ärende kommer dina personuppgifter att hanteras av berörda handläggare.

Observera att allmänheten enligt offentlighetsprincipen får ta del av allmänna handlingar hos myndigheterna. Detta medför att vissa uppgifter om dig kan bli tillgängliga för andra. Undantaget är känsliga uppgifter som kan hemlighållas och får då inte lämnas ut till allmänheten.

Publicering på Internet

Harmlös information som inte kränker den personliga integriteten kan publiceras på Internet utan den registrerades samtycke. Vad som är harmlös information måste bedömas från fall till fall.

Rätt att begära registerutdrag och ändringar

Du har enligt landskapslag om behandling av personuppgifter rätt att en gång per kalenderår gratis begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos Mariehamns stad, oavsett om dessa samlats in via webbplatsen eller på annat sätt.

Begäran om registerutdrag eller rättelse kan göras både muntligen och skriftligen. Om du väljer att göra detta muntligen måste du göra det vid ett personligt besök. En skriftlig begäran om rättelse ska vara på papper och undertecknas av dig själv. Skicka din begäran till Mariehamns stad, PB 5, 22101 Mariehamn.

Om du anser att de lagrade uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt strider mot landskapslag om behandling av personuppgifter, kan du skriftligen begära rättelse hos den nämnd eller avdelning som behandlar uppgifterna (framgår av registerutdraget). Skulle du inte vara nöjd med deras åtgärder så är du välkommen att kontakta Datainspektionen vilken är den myndighet som kontrollerar hur personuppgifter behandlas på Åland.
 

Från och med den 25 maj 2018 börjar Dataskyddsförordningen (GDPR) tillämpas som lag. Samtidigt upphävs landskapslagen om behandling av personuppgifter (personuppgiftslagen) och EU-direktivet 2002/58/EG. Förordningen ska ännu kompletteras med viss åländsk lagstiftning

Sidan uppdaterades