Publicerad den Kungörelser

Presidentvalet 2018

Val av Finlands president förrättas söndagen den 28 januari 2018. Om ingen kandidat i valet får mera än hälften av de avgivna rösterna förrättas nytt val söndagen den 11 februari 2018.

Röstberättigad vid presidentvalet är utan avseende på boningsort varje finsk medborgare som senast den 28 januari 2018 fyller 18 år.

Befolkningsregistercentralen har tillställt alla röstberättigade ett meddelandekort enligt de uppgifter som fanns antecknade i befolkningsdatasystemet den 8 december 2017. Den som inte erhållit ett sådant meddelandekort eller vars kort innehåller felaktiga uppgifter kan hos Statens ämbetsverk på Åland, magistratsavdelningen, tel. 635 270 framställa ett rättelseyrkande senast den 12 januari 2018 kl.16.00.

Mariehamns stad är vid valet indelat i röstningsområden enligt följande:

Röstningsområde                      Röstningsställe

                   1                                     Ytternäs skola

                   2                                     Stadshuset

                   3                                     Tekniska verken

                   4                                     Strandnäs skola, norra

Vallokalerna är på valdagarna den 28 januari och den 11 februari 2018 öppna kl. 9.00-20.00.

Förhandsröstning

Förhandsröstning anordnas på postkontoret i Mariehamn under följande tider:

Vid det första valet 17 januari – 23 januari 2018.

Vid det eventuella andra valet 31 januari – 6 februari 2018.

Förhandsröstning äger rum måndag till onsdag 9.00-17.00, torsdag 9.00-18.00, fredag 9.00-17.00 och lördag 10.30-13.30.

Förhandsröstning anordnas även vid Ålands centralsjukhus (ÅHS), Trobergshemmet och Odalgården på tider som meddelas vid respektive inrättning.

Utomlands och ombord på finska fartyg ordnas förhandsröstning vid Finlands beskickningar respektive ombord på fartygen under tider som särskilt bestäms.

Hemmaröstning

Röstberättigad, vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan rösta i vallokal eller på posten, får förhandsrösta hemma. Den som önskar förhandsrösta hemma ska anmäla detta till centralvalnämnden skriftligt eller per telefon för det första valet senast den 16 januari 2018 kl.16.00 och för det eventuella andra valet senast den 30 januari 2018 kl. 16.00. Blankett för ändamålet kan erhållas från centralvalnämndens kansli. En närståendevårdare har rätt att rösta i samband med hemmaröstning om förutsättningarna i vallag (FFS 1998/714) § 46 är uppfyllda.

Centralvalnämndens adress: Stadskansliet, Pb 5, 22101 Mariehamn, tel. 531 202 eller 5310. E-post: stadskansliet@mariehamn.ax

Mariehamn den 4 januari 2018.

Centralvalnämnden i Mariehamn

Lars Ingmar Johansson                                                                      Henrik Häggblom

Ordförande                                                                                            Sekreterare

Sidan uppdaterades