Publicerad den Stadsplanering och trafik

Ombyggnaden av Stora gatan fortsätter

Staden har under många år diskuterat trafiksäkerheten för Stora gatan på avsnittet Torggatan – Strandgatan. En gaturitning fastställdes år 2012 och inför 2016 beviljades budgetmedel för ombyggnaden.

Arbetena inleddes tidigt våren 2016 med sanering av vatten- och avloppsledningar, ett arbete som utfördes i egen regi. Samtidigt med pågående VA-arbete gjordes en upphandling av entreprenör för det fortsatta gatuarbetet. Infrastrukturnämnden utsåg entreprenör vid sitt möte den 16.2.2016 men ett rättelseyrkande inlämnades och avslogs av nämnden den 6.4.2016. Ett besvär över beslutet är inlämnat till Ålands förvaltnings- domstol.

För trafikanterna är det viktigt att gatuombyggnaden av Stora gatan kan påbörjas så att uppsatta mål för gatans trafiksäkerhet kan uppnås. Gatan har sedan vårens avslutade VA-saneringsarbete varit en grusgata till följd av pågående besvärsprocess och som hållits någorlunda farbar för en rätt så intensiv daglig trafik genom fortlöpande grusning, vattning och skrapning. De avsnitt av VA-arbetet som ligger utanför entreprenadområdet har dock redan asfalterats.

Trafiksituation vid Stora gatan börjar nu efter lång väntan på uppstart av gatu-entreprenaden bli ohållbar och även trafikfarlig inför sommarens ökande turisttrafik. Datumet för entreprenadanbudets giltighetstid går ut idag den 31.5.2016 och det är svårt att veta hur lång tid den fortsatta besvärsprocessen kan ta. Staden har därför undertecknat entreprenadkontrakt med Ålands Schakt Ab så att gatuarbetena kan inledas senare under denna vecka. Entreprenadarbetet pågår därefter fortlöpande över sommaren, så att hela gatuarbetet ska kunna vara färdigställt till den 28.10.2016. Entreprenadarbetet kommer att innebära tillfälliga begränsningar i framkomligheten, men målsättningen är att så snabbt som möjligt begränsa olägenheterna av vägarbetet bland annat genom att asfalteringar av gatuavsnitt görs etappvis. Tillfälliga arrangemang skyltas.

Vi beklagar olägenheterna, men ser fram emot en förbättrad trafiksäkerhet på ett olycksdrabbat avsnitt och en förbättrad stadsbild i området.

Sidan uppdaterades