Publicerad den Kungörelser

Europaparlamentsvalet 2014

Val av ledamöter i Europaparlamentet förrättas söndagen den 25 maj 2014.

Röstberättigad vid Europaparlamentsvalet i Finland är

  1. varje finsk medborgare oavsett boningsort, som senast på valdagen fyller 18 år och
  2. medborgare i andra medlemsstater i Europeiska unionen som senast på valdagen fyller 18 år och som har i lagen om hemkommun avsedd hemkommun i Finland eller som är anställda inom Europeiska unionen eller en i Finland verksam internationell organisation eller som är familjemedlemmar till sådana personer och som bor i Finland, förutsatt att de inte förlorat sin rösträtt i den medlemsstat i vilken de är medborgare.

Befolkningsregistercentralen har tillställt alla röstberättigade ett meddelandekort enligt de uppgifter som fanns antecknade i befolkningsdatasystemet den 4 april 2014.  Den som anser sig obehörigen utelämnad ur rösträttsregistret eller vars kort innehåller felaktiga uppgifter kan hos Statens ämbetsverk på Åland, magistratsavdelningen, tel. 635 272 framställa ett rättelseyrkande senast den 9 maj 2014 före klockan 16.00.

Röstning 25 maj

Vallokalerna är på valdagen den 25 maj 2014 öppna kl. 09.00-20.00.
Mariehamns stad är vid valet indelad i röstningsområden enligt följande:

Område Röstningsställe
1 Ytternäs skola
2 Stadshuset
3 Tekniska verken
4 Strandnäs skola, norraFörhandsröstning

Förhandsröstning anordnas på postkontoret i Mariehamn under följande tider:

Ons  14.05    9.00-17.00
Tor   15.05    9.00-18.00
Fre   16.05    9.00-17.00
Lör   17.05    10.30-13.30
Mån 19.05    9.00-17.00
Tis   20.05    9.00-17.00

Förhandsröstning anordnas även vid Ålands centralsjukhus, Gullåsen, Trobergshemmet och Odalgården på tider som meddelas på respektive inrättning.

Utomlands

Röstberättigade som befinner sig utomlands och ombord på finska fartyg kan förhandsrösta vid finska beskickningar respektive ombord på fartygen under tider som särskilt bestäms.


Hemmaröstning

Röstberättigad vars rörelseförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan stora svårigheter kan rösta i vallokal eller på posten får förhandsrösta hemma. Den som önskar förhandsrösta hemma skall anmäla detta till centralvalnämnden skriftligt eller per telefon senast tisdagen den 13 maj 2014 kl.16.00. Blankett för ändamålet kan erhållas från centralvalnämndens kansli.

Centralvalnämnden i Mariehamn

Stadskansliet
Pb 5
22101 Mariehamn

Telefon 531 201 alterantivt 531 217, telefax 531 213 eller e-post.

Sidan uppdaterades