Taxor och avgifter

Godkända av infrastrukturnämnden, att gälla från 01.01.2017

AVGIFTER SOM UPPBÄRS FÖR VISSA AV SAMHÄLLSTEKNISKA AVDELNINGEN UTFÖRDA UPPGIFTER  
1 §    
För karta som uppgjorts för ansökan om byggnadslov erläggs  101,88
För undersökningar som krävs för förnyande av karta erläggs  44,15
    momsfria
2 §    
Officiell tomtkarta   51,82
    momsfria
3 §    
För kopia av eller utdrag ur färdig karta och för styrkande av kopias eller utdrags riktighet, uppbärs avgift med tillämpning av jord- och skogsbruksministeriets gällande beslut om lösen för avskrifter och kopior av samt utdrag ur handlingar, upprättade på åtgärd av fastighetsingenjor och tombokförare.
     
   
För uppgörande av andra än i 1 § avsedda kartor, för vilkas del avgift inte särskilt fastställs, samt för andra än i 2 § avsedda kopior, ävensom för utfärdade intyg, erläggs ersättning enligt de verkliga kostnader som uppdraget medfört.
 
5 § exkl.moms inkl.moms
Mätningsgrupp med utrustning 40,97  50,80

 

ÅTERSTÄLLANDE AV UPPGRÄVDA ASFALTYTOR    
       exkl.moms inkl. moms
    0 - 10 m2  per m2 61,70 76,51
  10 -  50 m,per m2 42,48 52,68
  50 - 300 m-”- 32,77 40,63
  >   300 m2    -”- 22,87 28,36
       
AVGIFT FÖR ÅTERSTÄLLANDE AV GRÄSMATTOR     
        exkl.moms inkl. moms
  0 -  99 m2 , per m2 20,26 25,12
  100 - 499 m2  -”- 17,84 22,12
  För större ytor kan avtalas om återställande till själv­kostnadspris.  
       
ARRENDEAVGIFT FÖR TRÄDGÅRDSLOTTER   
             momsfri  
  per styck och år 41,64  
       
AVGIFT FÖR TEMPORÄR INTAGNING AV PARKMARK   
        exkl.moms inkl. moms
  - grundavgift 118,07 146,41
  - för parkmark  per m2 och vecka 0,18 0,23
       
  För parkmark i stadens centrum (invid tomter med e=0,5 eller högre) samt vid huvudleder gäller taxan förhöjd med 100 %. 
       
AVGIFT FÖR TEMPORÄR INTAGNING AV GATUMARK    
        exkl.moms inkl. moms
  grundavgift 119,84 148,60
  - för körbana  per m2 och vecka 0,25 0,31
  - för sidoområde per m2 och vecka 0,18 0,23
       
  För gatumark i stadens centrum (invid tomter med e=0,5 eller högre) samt för huvudleder gäller taxan förhöjd med 100 %. 
   
TIMAVGIFTER FÖR ARBETE, FORDON OCH MASKINER
  Timdebitering för arbete exkl.moms inkl. moms
  - samhällstekniska avdelningen (park-/gatuarbeten, va-verket, mätningsenheten) 40,82 50,62
  - efter normal arbetstid 83,98 104,13
       
  Fordonsdebitering per timme    
  - lastbil (utan förare) 26,20 32,49
  - självgående sopmaskin 49,50 61,38
  - traktor 21,81 27,04
  - lastmaskin 24,71 30,64
  - gräsklippare 24,71 30,64
  - 4 wd truck/skåpbil 17,45 21,63
  - lastbilssopmaskin 50,86 63,07
       
Sidan uppdaterades