Samhällsskydd och beredskap

Samhällsskydd och beredskap handlar om att värna om människors liv och hälsa och att se till att stadens viktigaste funktioner fungerar också under en kris.

Allt det arbete som Mariehamns stad gör för att alla kommunala verksamheter ska vara så väl förberedda som möjligt när det inträffar en kris, det är samhällsskydd och beredskap. Det kan handla om allt från påfrestande vädersituationer med begränsade översvämningar som följd, till en större och mer omfattande händelse som hotar att sätta livsviktiga samhällsfunktioner, som exempelvis sjukvården, ur spel.

Krishantering handlar om hur Mariehamns stad agerar när krisen är ett faktum. Förutom att rädda liv gäller det att hålla viktiga funktioner i samhället igång under en kris och att begränsa skador på egendom och miljö.

Staden har ansvar för medborgarna

Stadens och dess olika förvaltningar har ansvar för medborgarna, både i vardagen och i kris. Vad som drabbar medborgarna i en kris ska i första hand hanteras av förvaltningarna.

Skulle krisen öka i omfattning och situationen förvärras så kommer fler aktörer in, vilka det blir beror på vad problemet är. Växer krisen ytterligare behövs kanske resurser från myndigheter på nationell nivå.

Stadsstyrelsen i Mariehamn har det övergripande ansvaret för arbetet med krisberedskap och krishantering och stadsledningen har uppdraget att stödja kommunstyrelsen i att leda, samordna och följa upp stadens verksamheter.

Gemensam krishantering på Åland

I dag finns en Krissamordningsgrupp (KSG), där Mariehamns stad ingår, med olika aktörer från hela Åland som samlas när situationen så kräver för en gemensam krishantering. Gruppen samlas regelbundet till gemensamma utbildnings- och övningstillfällen. (vad heter gruppen, vem leder den egentligen? Rainer o Camilla?)

Dessutom har alla medborgare ett eget personligt ansvar för sin egen och sina näras säkerhet. Är vi starka och friska bör vi räkna med att samhällets resurser till en början framför allt kommer att användas för att hjälpa svaga och utsatta människor, till exempel äldre, sjuka och barn.

Sidan uppdaterades