Mariehamns stads krisberedskap

Stadens krisberedskap handlar om att utveckla stadens samlade förmåga att hantera krissituationer. Det sker bland annat genom utbildning, krisövningar samt beredskapsplanering i förvaltningar och bolag. Dessa har krisberedskap för sina verksamheter och egna krisledningar.

Mariehamns stad jobbar bland annat med rutiner kring brandskyddet. Krisberedskapen handlar också att öka kunskapen om vilka typer av olyckor som inträffar och var de sker. Mariehamns stad och Räddningsverket utvecklar ett system för att analysera vardagsolyckorna. (gör ni? Mall från Göteborg)

Staden arbetar ständigt med att förebygga olyckor och att förbättra krishanteringsförmågan för oss alla i Mariehamn. Här kan du läsa mer om Mariehamn stads samlade krisberedskap. (finns det mer att hänvisa till?)

Nio riskområden

Mariehamns stad har i en så kallad risk och sårbarhetsanalys (RSA) (har vi gjort något sådant – igen, mall från Göteborg) identifierat nio riskområden. Risker som Mariehamns stads alla förvaltningar och bolag har att hantera tillsammans med andra samhällsaktörer i Mariehamn med omnejd.

De identifierade riskerna är: (har vi någon liknande lista?)
• Extrema vädersituationer.
• Energi, dricksvatten, tele/ IT (50 procent energibortfall).
• Transportförsörjningssystemen (på väg, till sjöss och med flyg).
• Tillverkning, transporter och användning av farliga ämnen (okontrollerade utsläpp
och olyckor).
• Stort personalbortfall exempelvis vid pandemi (50 procent frånvaro).
• Gängkriminalitet, organiserad brottslighet, hot mot personal och förtroendevalda, sabotage och terrorism.
• Informationssäkerhet – det handlar om att känslig information endast är åtkomlig för behöriga samt upprätthålla riktighet och tillgänglighet av information.
• Social obalans (när normgivande regelverk åsidosatts av medborgarna).
• Oförutsägbara händelser.

Stadens krishanteringssystem har tre grundprinciper

Liknar det här Åland/Mariehamn?:

Ansvarsprincipen

Den som har ansvar för en verksamhet i vardagen ska ha det också under en krissituation.

Likhetsprincipen

Under en kris ska verksamheten fungera på liknande sätt som den gör i vardagen – så långt det går. Verksamheten ska, om det är möjligt, skötas på samma plats som under normala förhållanden.

Närhetsprincipen

Med närhetsprincipen menas att en kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga.

Sidan uppdaterades