Samhällstekniska avdelningens avgifter

Godkända av infrastrukturnämnden, att gälla från 01.01.2018

AVGIFTER SOM UPPBÄRS FÖR VISSA AV SAMHÄLLSTEKNISKA AVDELNINGEN UTFÖRDA UPPGIFTER  
1 §    
För karta som uppgjorts för ansökan om byggnadslov erläggs  103,10
För undersökningar som krävs för förnyande av karta erläggs  44,68
    momsfria
2 §    
Officiell tomtkarta   52,44
    momsfria
3 §    
För kopia av eller utdrag ur färdig karta och för styrkande av kopias eller utdrags riktighet, uppbärs avgift med tillämpning av jord- och skogsbruksministeriets gällande beslut om lösen för avskrifter och kopior av samt utdrag ur handlingar, upprättade på åtgärd av fastighetsingenjor och tombokförare.
     
   
För uppgörande av andra än i 1 § avsedda kartor, för vilkas del avgift inte särskilt fastställs, samt för andra än i 2 § avsedda kopior, ävensom för utfärdade intyg, erläggs ersättning enligt de verkliga kostnader som uppdraget medfört.
 
5 § exkl.moms inkl.moms
Mätningsgrupp med utrustning 41,46 51,41

 

ÅTERSTÄLLANDE AV UPPGRÄVDA ASFALTYTOR    
       exkl.moms inkl. moms
    0 - 10 m2  per m2 61,70 76,51
  10 -  50 m,per m2 42,48 52,68
  50 - 300 m-”- 32,77 40,63
  >   300 m2    -”- 22,87 28,36
       
AVGIFT FÖR ÅTERSTÄLLANDE AV GRÄSMATTOR     
        exkl.moms inkl. moms
  0 -  99 m2 , per m2 20,50 25,42
  100 - 499 m2  -”- 18,05 22,39
  För större ytor kan avtalas om återställande till själv­kostnadspris.  
       
ARRENDEAVGIFT FÖR TRÄDGÅRDSLOTTER   
             momsfri  
  per styck och år 42,14  
       
AVGIFT FÖR TEMPORÄR INTAGNING AV PARKMARK   
        exkl.moms inkl. moms
  - grundavgift 119,49 148,16
  - för parkmark  per m2 och vecka 0,182 0,23
       
  För parkmark i stadens centrum (invid tomter med e=0,5 eller högre) samt vid huvudleder gäller taxan förhöjd med 100 %. 
       
AVGIFT FÖR TEMPORÄR INTAGNING AV GATUMARK    
        exkl.moms inkl. moms
  grundavgift 121,28 150,38
  - för körbana  per m2 och vecka 0,253 0,31
  - för sidoområde per m2 och vecka 0,182 0,23
       
  För gatumark i stadens centrum (invid tomter med e=0,5 eller högre) samt för huvudleder gäller taxan förhöjd med 100 %. 
   
TIMAVGIFTER FÖR ARBETE, FORDON OCH MASKINER
  Timdebitering för arbete exkl.moms inkl. moms
  - samhällstekniska avdelningen (park-/gatuarbeten, va-verket, mätningsenheten) 41,31 51,23
  - efter normal arbetstid 84,98 105,38
       
  Fordonsdebitering per timme    
  - lastbil (utan förare) 26,52 32,88
  - självgående sopmaskin 50,09 62,11
  - traktor 22,07 27,37
  - lastmaskin 25,01 31,01
  - gräsklippare 25,01 31,01
  - 4 wd truck/skåpbil 17,66 21,89
  - lastbilssopmaskin 51,47 63,83
       
Sidan uppdaterades